Zpravodaj Bryonora uveřejňuje:

  • kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • zprávy o konaných akcích
  • recenze (viz Informace pro přispěvatele níže)
  • personalia
  • informace o činnosti podobných zahraničních organizací
  • zajímavosti a další informace týkající se obou oborů
  • kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury
  • výběr ze světové bryologické a lichenologické literatury

Příspěvky uvítáme e-mailem na adresu šéfredaktora: Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek(at)seznam.cz).
Časopis Bryonora vychází dvakrát ročně již od r. 1988. Tento odborný časopis je recenzovaný od r. 2003.
Šéfredaktor: Mgr. Jiří Malíček (Univerzita Karlova v Praze, jmalicek(at)seznam.cz) technická redaktorka: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno).

Redakční rada: Mgr. Anna Guttová, Ph.D. (Botanický ústav SAV, Bratislava), doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno), doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc. (Česká zemědělská univerzita Praha), RNDr. Svatava Kubešová (Moravské zemské muzeum, Brno), RNDr. Josef P. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou), Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni), RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě) a RNDr. David Svoboda, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze). Vydává Česká botanická společnost se sídlem v Praze.

Informace pro přispěvatele: 

Původní vědecké studie

Přijímány jsou kratší rukopisy o rozsahu do 15 tiskových stran (podání delšího rukopisu musí být předem projednáno s hlavním editorem). Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Rukopisy procházejí recenzním řízením. Název musí být přeložen do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny) a práce opatřena anglicky psaným abstraktem a klíčovými slovy (key words). Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být i všechny popisky obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. V závěru příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary). Používejte pouze minimum formátovacích příkazů – kurzívou zvýrazněná jména taxonů a odlišným stylem označené nadpisy. Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. tabulky či grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Vítané jsou barevné fotografie. Způsob citace literárních pramenů a základní typografická pravidla v pdf souboru zde. PDF separáty jsou volně přístupné na této stránce.

Recenze

Recenze bryologických a lichenologických děl jsou přijímány pouze v českém a slovenském jazyce. Jejich rozsah by neměl překročit dvě tiskové strany. Nezapomeňte uvést podstatné bibliografické údaje (kromě autora, plného názvu a roku vydání též vydavatelství, stránkový rozsah, ISBN). Užitečné jsou informace o ceně, možnosti a způsobu objednání a umístění recenzovaného výtisku, případně odkazy na jiné již publikované recenze.


Examples:

Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic (the first commented checklist). – Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B, 55: 59–169.
Alvarez J., Paz-Bermúdez G. & Sánchez-Biezma M. J. (2001): Estudio quimiotaxonómico del género Ramalina Ach. (Lecanorales, Ascomycotina) en Galicia (NW de Espana). – Cryptogamie, Mycologie 22: 271–287.
Milde J. (1869): Bryologia Silesiaca. – A. Felix, Leipzig.
Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. – In: Kotlaba F. (ed.), Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty, p. 120–156, Príroda, Bratislava.
Buryová B. (1996): Rozšíření druhů rodu Philonotis v České republice. – Ms. [Diploma thesis; depon. in: Přírodovědecká fakulta UK Praha]
Pirkenfels J. (1710?): Mappa Circuli Boleslaviensis. – Ms. [Depon. in: Ústřední Státní Archiv, Praha. Sign. 476/h AVII]


Příští číslo (59) vyjde v červnu 2017
Do uzávěrky čísla 59 zbývá 35 dnů
Uzávěrka příštího čísla (59) bude 31. března 2017


 

Vyšlá čísla:

Číslo 58 (prosinec 2016)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 57 (červen 2016)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 56 (prosinec 2015)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 55 (červen 2015)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 54 (prosinec 2014)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 53 (červen 2014)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 52 (prosinec 2013)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 51 (červen 2013)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 50 (prosinec 2012)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik
Číslo 49 (červenec 2012)
Titulní strana (pdf)
Seznam článků a rubrik

 

Starší čísla

Vyhledávání

(databáze recentních čísel od č. 23).

Hledání je možné podle autora, řetězce v polích název, abstrakt, keywords nebo kombinace obojího.

autor
hledaný řetězec