Funkční ekologie rostlin

Vítejte na webu skupiny Funkční ekologie rostlin!

Skupina funkční ekologie rostlin je součástí Jihočeské univerzity Naše práce se soustředí především na procesy vedoucí k utváření a udržování rostlinné diverzity v druhově bohatých polopřirozených lučních společenstvech a na význam této diverzity pro všestranné fungování ekosystémů.

Naše práce je motivována potřebou rozšířit a prohloubit znalosti o rozložení biodiverzity v prostoru a čase a o mechanismech, které za tímto rozložením stojí. V průběhu několika minulých let byly nashromážděny důkazy, které jasně ukazují, jak nahlížení na rostlinná uskupení z pohledu jejích funkčních vlastností (traitů) může přinést nový pohled na proces utváření rostlinných společenstev a soužití druhů v čase. Navíc funkční vlastnosti rostlin přímo odrážejí následky interakcí s dalšími trofickými úrovněmi (s kaskádovým vlivem na býložravce a rozkladače) a ovlivňují celou škálu funkcí ekosystémů (produktivita, kontrola invaze, koloběh živin, opylování, atd.), s přímými důsledky pro různé ekosystémové služby zajišťované druhově bohatými ekosystémy.

Náš výzkum soustředíme obzvláště na mechanismy uchycování druhů (dynamika mezer v porostu, reprodukční a klonální znaky), druhové interakce (kompetice, facilitace, poloparazitismus) a lokální adaptace (fenotypová plasticita a dědičná epigenetika) pomocí studia různých nadzemních i podzemních znaků rostlin.

Kombinujeme rozsáhlé terénní pokusy, zahrnující dlouhodobé výzkumné plochy, s pokusy ve sklenících a růstových komorách k vyhodnocení vlivu změn ve funkčních vlastnostech na soužití druhů a na různé ekosystémové funkce.

Novinky z naší skupiny můžete sledovat na twitteru: @PlantEcolCB

News & Events