Diplomové práce - nabídka

Pokud Vás zaujaly houby a zvažujete, že byste se jim věnovali v rámci své bakalářské nebo diplomové práce, napište na mvasutova@prf.jcu.cz a domluvte si konzultaci.
Témata mimo níže uvedená jsou možná.

Systematika a ekologie sphagnikolních druhů rodu Arrhenia

Kalichovky Arrhenia oniscus a A. sphagnicola jsou vzácné druhy vázané na rašeliniště. K jejich ochraně a návratu na revitalizovaná rašeliniště je třeba získat více znalostí o jejich ekologii. Zároveň je třeba vyjasnit existenci pochybného taxonu A. philonotis. Práce je vhodná pro samostatně pracujícího studenta/ku, který rád cestuje po ČR a kombinuje znalosti z více oborů (mykologie, geobotanika, bryologie). Je možné využít i molekulární metody.

Mykobiota revitalizovaných rašelinišť

Průmyslově těžená rašeliniště mají narušený vodní režim a změněnou vegetaci. Jejich obnova probíhá velmi pozvolna a některé druhy hub známé z původního stanoviště zde chybí. Cílem práce by bylo zjistit pomocí monitoringu plodnic a environmentálního sekvenování na trvalých plochách v původně těžených (Včí Jámy, Soumarský Most) a přirozených rašeliništích (Malá Niva, Velká Niva), o které druhy se jedná, a které faktory prostředí korelují s jejich výskytem.


Význam živočichů při přenosu spor ektomykorhizních hub

Některé ektomykorhizní druhy hub ztratily schopnost šíření spor větrem nebo je tato jejich schopnost značně omezena. Jejich šíření je závislé na přenosu řadou živočichů, od drobných bezobratlých po velké savce. Na trvalých plochách v Krkonoších se známým složením ektomykorhizních hub je možné zkoumat, jak šíření hub pomocí živočichů reálně funguje. Můžete se zaměřit na osud spor v jeleních exkrementech, srovnávat složení bezobratlých návštěvníků resupinátních plodnic atd. Práce by byla realizována ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny a zoology jako konzultanty.

Mykobiota vybraných biotopů (v okolí bydliště)

Většina území České republiky je mykologicky nedostatečně prozkoumaná. Pokud se chcete stát dobrým terénním mykologem, je možné v rámci bakalářské práce zpracovat mykobiotu nějakých méně známých biotopů/lokalit v okolí Vašeho bydliště. Na magisterskou práci si pak můžete území rozšířit, řešit nějakou ekologickou otázku vyplývající z bakalářské práce nebo se zaměřit na taxonomii nějaké skupiny, se kterou jste získali nejvíce zkušeností.

Výskyt a rozšíření druhů rodu Tulasnella

Druhy rodu Tulasnella jsou častí mykorhizní symbionti orchidejí. Řada z nich je známa pouze ze sekvencí a neví se, jak vypadají jejich plodnice, a kde je vůbec hledat. Cílem práce by bylo zpracovat literární rešerši k výskytu plodnic těchto hub a podle těchto údajů najít vlastní plodnice. U těchto plodnic a plodnic z položek uložených ve veřejných či soukromých herbářích popsat mikroznaky a získat referenční sekvence. Práce by byla realizována ve spolupráci s Tamarou Těšitelovou.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz