Management a monitoring v ochraně přírody

KBO 122

Přednášející:

Mezioborový kurz zaměřený na praktické aspekty ochrany přírody se bude skládat z terénních cvičení zaměřených na jednotlivá aktuální témata a aktivní přístupy při navrhování a realizaci péče o různé typy přírodně cenných lokalit. Následně se kurz bude zaměřovat na principy monitoringu zájmových druhů rostlin, živočichů a vegetace v souvislosti s péčí o dané lokality. Terénním cvičením bude předcházet odpolední a večerní teoretický úvod do principů a zásad managementu a monitoringu v ochraně přírody s příklady z různých regionů a situací. Kurz může být nápomocný pro studenty, kteří uvažují, že se ve své profesní kariéře chtějí věnovat praktické ochraně přírody, resp. uvažují o práci ve státní správě a samosprávě, neziskových organizacích apod.

Terénní kurz bude pořádán turnusově (5 dní, červen – přesnější datum konání bude upřesněn) a bude členěn do pěti bloků. Kurz se bude konat ve třech rozdílných regionech – Jindřichohradecko, Jihlavsko, Třebíčsko. V této oblasti všichni přednášející působí a mohou zde prezentovat lokality z rozdílnou historií a způsoby hospodaření, které znají dlouhodobě z autopsie. Mohou, tak studentům předat vlastní osobní zkušenosti s praktickou aktivní ochranou přírody na poměrně širokém spektru různých lokalit.

1. Význam a důležitost kvalitních odborných podkladů (botanické a zoologické průzkumy) pro komplexní ochranu biodiverzity v krajině. – Význam „bioindikačních“ skupin organismů. Proč a jak hodnotit kvalitu vegetace a floristického složení na zájmových lokalitách. Jaké skupiny živočichů podávají zásadní informace o významu a stavu lokality a podle nichž je vhodné se řídit při návrhu aktivní ochrany na konkrétní lokalitě. Bioindikace vybraných skupin bezobratlých. – Plány péče: význam, postup a příklady zpracování. – Monitoring vlivů hospodaření na zájmových lokalitách: Kdy a proč monitorovat. – Přehled vybraných typů aktivních opatření v ochraně přírodně cenných lokalit: kosení, pastva, hospodaření v lesích, rekonstrukce a budování tůní a rybníků, péče o parky, aleje a památné stromy. – Kosení: přehled typů biotopů, kde je vhodné používat tento způsob obhospodařování, jak kosení provádět a organizovat, aby byla zohledněna komplexní ochrana lokality (pohled botanický, entomologický, ornitologický apod.). Příklady optimálních i zcela nevhodných způsobů obhospodařování lokality pravidelným kosením.

2. Návštěva několika různých vybraných území, která jsou udržována pravidelným kosením. Ukázky dobře, ale také nevhodně obhospodařovaných lokalit. Součástí exkurze bude praktická ukázka získávání podkladů pro tvorbu plánů péče, postup při monitoringu vlivů prováděné péče na předměty ochrany navštívených území. – Večerní prezentace na téma Pastva: přehled typů biotopů, kde je vhodné používat tento způsob obhospodařování, jak pastvu provádět a organizovat, aby byla zohledněna komplexní ochrana lokality (pohled botanický, entomologický). Příklady optimálních i zcela nevhodných způsobů obhospodařování lokality pastvou.

3. Návštěva několika různých vybraných území, která jsou udržována pravidelnou pastvou. Ukázky dobře, ale také nevhodně spravovaných lokalit. Součástí exkurze bude praktická ukázka získávání podkladů pro tvorbu plánů péče, postup při monitoringu vlivů prováděné péče na předměty ochrany navštívených území. – Večerní prezentace na téma hospodaření v lesích: problematika hospodaření a speciálních postupů v teplých typech lesní vegetace, otázka bezzásahovosti v lesních ZCHÚ. – Večerní prezentace na téma péče o dřeviny mimo les (parky, aleje): Přehled a význam vzácných a ohrožených druhů živočichů, které jsou vázány na biotop dřevin mimo les. Jak přistupovat k rekonstrukci parkové a jiné veřejné zeleně, aby byla nedevastující a příznivá z pohledu ochrany vzácných a ohrožených druhů živočichů na ni vázaných.

4. Ukázka speciálního managementu pro podporu světlého, vertikálně a horizontálně strukturovaného lesa. Ukázky důležitosti mrtvé dřevní hmoty v lesních ZCHÚ. Pozitivní i negativní příklady v údržbě městské zeleně a parků. Součástí exkurze bude praktická ukázka získávání podkladů pro tvorbu plánů péče, postup při monitoringu vlivů prováděné péče na předměty ochrany navštívených území. – Večerní prezentace na téma „rybníky a tůně v ochraně přírody: Botanický a zoologický (ptáci, vodní brouci, vážky, obojživelníci) pohled na význam a ochranu stávajících rybníků a budování nových nádrží a tůní. Jak přistupovat k budování tůní, odbahňování a hospodaření na rybnících, aby to bylo prospěšné pro ochranu přírody.

5. Návštěvy vybraných lokalit z ukázkami, jak vypadá pro ochranu přírody vhodné hospodaření na rybnících a naopak, co je zcela devastující. Ukázky zcela špatně i velmi dobře vybudovaných rybníků a tůní z pohledu ochrany přírody.

Literatura

Web: hornych.ondrej@gmail.com