Biologie kapraďorostů

KBO 296

garant: Libor Ekrt

Kapraďorosty představují významnou skupiny výtrusných cévnatých rostlin. Přednáška má za cíl podat přehled o variabilitě, morfologii, fylogenezi, rozšíření a ekologii kapraďorostů u nás i v dalších oblastech světa. Podrobněji jsou probírány skupiny vyskytující se v Evropě a vybrané významné skupiny z dalších biomů. Ve cvičeních jsou demonstrovány probírané skupiny, pozornost bude věnována zejména znakům důležitým pro praktickou determinaci. Cvičení jsou z velké části koncipována jako určovací kurz na středoevropské druhy kapraďorostů s ohledem na jejich celkové rozšíření ekologii a ochranu.

1. Úvodní přednáška, historie výzkumu kapraďorostů, vymezení kapraďorostů (Pteridophyta), jejich postavení v rámci vyšších rostlin. Základní pteridologická literatura, časopisy, www stránky. Současné pohledy na fylogenezi kapraďorostů. Expanze a extinkce kapraďorostů v historii. – 2. Životní cyklus kapraďorostů a střídání generací (výtrusy; klíčení výtrusů; gametofyt; antheridiogeny; gamety; typy oplození; vývoj a typy stélé; společná morfologická charakteristika; typy, struktura a pukání leptosporangiátní výtrusnice; nepohlavní varianty životního cyklu kapraďorostů). – 3. Typy apomixie, viviparie, cytologie, počty chromozomů, polyploidie. Speciace kapraďorostů, polyploidizace a hybridizace jako nejvýznamnější mechanismy tvorby druhů, polyploidní komplexy a jejich výzkum, terciární speciace, kryptické druhy. – 4. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém plavuní (Lycopodiopsida) a vranečků (Selaginellopsida). – 5. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém šídlatek (Isoëtopsida) a eusporangiátních kapradin (Psilotaceae, Ophioglossaceae, Equisetaceae). – 6. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém Marattiaceae. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém protoleptosporangiátních kapradin – podezřeňovité (Osmundaceae) a primitivních leptosporangiátních kapradin – blánatcovité (Hymenophyllaceae). – 7. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém bazálních tropických leptosporangiátních kapradin Gleicheniales a Schizaeales a jádrových leptosporangiátních kapradin – vodní heterosporické kapradiny (Salviniales, Marsileales). – 8. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém jádrových leptosporangiátních kapradin – stromové kapradiny, bazální Polypodiales. – 9. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém bazálních Polypodiales (Pteridaceae), a odvozených Polypodiales (Eupolypods I) – Dryopteridaceae. – 10. Charakteristika, morfologie, ekologie, diverzita a systém odvozených Polypodiales (Eupolypods I a II) – Davalliaceae, Polypodiaceae, Woodsiaceae s. l., Onocleaceae, Blechnaceae, Thelypteridaceae, Aspleniaceae. – 11. Diverzita kapradin v celosvětovém měřítku. Šíření kapraďorostů. Evropská fytogeografie. – 12. Regionální fytogeografie kapraďorostů. Vybrané ekologické aspekty biologie kapraďorostů.

Literatura

Web: hornych.ondrej@gmail.com