Botanika vyšších rostlin - malá

KBO 132

Tento jednosemestrový kurz je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit znalosti o vyšších rostlinách, jejich fylogenezi, systematice, rámcové biologii a ekologii. Cílovou skupinou jsou studenti nebotanických tzv. terénních oborů (zoologie, ekologie), učitelství biologie, molekulárně založených botanice blízkých oborů a pochopitelně i dalších, kteří mají zájem o rámcovou problematiku botaniky jako celku. Pro studenty zaměřené na studium botaniky je doporučen rozšířený dvousemestrový kurz Botanika vyšších rostlin – Velká (garant M. Štech).

Přednášky ke kurzu mají za cíl podat přehled o fylogenezi, systematice, variabilitě, morfologii, rozšíření a rámové ekologii a biologii významných skupin/druhů vyšších rostlin. Podrobněji jsou probírány systematicky významné skupiny a skupiny/druhy vyskytující se v Evropě/ČR. Ve cvičeních jsou demonstrovány probírané skupiny. Z 1/3 cvičení představují terénní exkurze do okolí Českých Budějovic a mají naučit studenty poznávat nejběžnější zástupce středoevropské flóry včetně základních znalostí o ekologii důležitých skupin.

Rámcový obsah přednášek:

Evoluce, fylogeneze, současná klasifikace a rámcová biologie a ekologie vyšších rostlin – hlavní vývojové větve mechorosty, kapraďorosty, nahosemenné i krytosemenné včetně nejvýznamnějších vyhynulých skupin. V úvodu jsou ve zkratce pojednány obecné evoluční zákonitosti, fylogenetické principy a klasifikační přístupy. Důraz je kladen na pochopení vývojového stromu do úrovně řádů, resp. u důležitých krytosemenných do úrovně čeledí. U jednotlivých skupin jsou zmíněny vedle determinujících charakteristik korelující vlastnosti ekologické či fytogeografické a příklady zástupců. Prezentovány a komentovány dosavadní výsledky molekulární systematiky vyšších taxonomických kategorií.

Web: hornych.ondrej@gmail.com