Herbář

Herbář katedry botaniky PřF JU je budován za dvěma hlavními účely:

Herbář má charakter veřejné herbářové sbírky a je registrován v mezinárodním seznamu Index herbariorum pod akronymem CBFS. V současnosti obsahuje cca 6000 katalogizovaných položek cévnatých rostlin a dalších cca 15 000–20 000 připravených na zpracování a cca 20 000 položek mechorostů.


Kontakty