Diplomové práce - nabídka

Pokud Vás zaujaly houby a zvažujete, že byste se jim věnovali v rámci své bakalářské nebo diplomové práce, napište na mvasutova@prf.jcu.cz a domluvte si konzultaci.
Témata mimo níže uvedená jsou možná.

Rozšíření a ekologie zástupců rodu Dacrymyces na vybraném území

Rod Dacrymyces (kropilka) by mohl být v České republice zastoupen asi 13 druhy. Plodnice se vyskytují ve vlhčích obdobích roku (jaro, podzim, mírná zima). V mykofloristických pracích bývají kropilky často přehlíženy nebo určovány bez mikroskopického studia „od oka“. Které druhy rostou na vybraném území? Liší se preferencí biotopu, substrátu a fenologií? Lze je spolehlivě identifikovat i makroskopicky?

Rozšíření a ekologie zástupců rodu Exidia na vybraném území

I rod Exidia (černorosol) je v České republice zastoupen asi 13 druhy. Plodnice se vyskytují na zbytcích dřeva a trčících větvích. Cílem práce by bylo zjistit, které druhy rostou ve vybraném území a jak se liší preferencí substrátu a fenologií.


Obě výše uvedená témata jsou vhodná jako bakalářská práce pro studenty učitelských kombinací i začínající mykology, kteří rádi pracují v terénu, fotografují a mikroskopují (nebo se to chtějí naučit). Území lze zvolit podle místa bydliště, velikost studovaného území bude záležet na zastoupení vhodných biotopů. Lze navázat rozšířením území či studiem příbuzných rodů. Použití molekulárních metod je možné.

Kropilky a černorosoly se vyskytují na podobných stanovištích. Témata je možné zpracovávat v dvoučlenném mikrotýmu, vhodné pro přátele, partnerské dvojice atd.

Mohou houby indikovat stáří rákosin?

V rákosinách lze nalézt řadu zajímavých druhů hub, které jsou vázány na přítomné rostliny a jejich odumírajcí zbytky, např. Mycena belliae, Psathyrella typhae. Mykology jsou tato stanoviště kvůli obtížné dostupnosti opomíjena. Hledáme studenty/ku, která se nebojí vody, hub a mikroskopu a chce zjistit, jaké faktory ovlivňují druhové složení hub v rákosinách. Využití molekulárních metod je možné, ne nezbytné.

Téma je třeba začít zpracovávat již v rámci bakalářské práce.

Druhová diverzita hub na vybraných rašeliništích Třeboňska

Které faktory ovlivňují výskyt hub na rašeliništích? Podaří se zachytit druhovou diverzitu hub rašelinišť dříve, než pro ně nebude v krajině místo? Souvisí výskyt vzácných druhů hub s výskytem vzácných druhů jiných skupin organismů?

Práce je vhodná pro samostatného studenta/ku (budoucího ekologa/mykologa/pracovníka ochrany přírody), který/á bude schopen/schopna pravidelně navštěvovat vybraná rašeliniště. Dobře zná (nebo se chce naučit) rašeliništní rostliny a mechy a má základní znalost hub a cit pro určování organismů. Předpokládá se spolupráce s pracovní skupinou pro výzkum rašelinišť, jejichž studentka zpracovává paralelní práci na Vysočině.

Využití metod molekulární biologie je možné. Téma je třeba začít zpracovávat již v rámci bakalářské práce.

Ektomykorhizní symbionti modřínu (Larix decidua)

Dosud byla u modřínu popsána ektomykorhizní symbióza s 10 druhy ektomykorhizních hub http://www.deemy.de. U řady dalších se předpokládá. Může druhová diverzita symbiontů souviset s přirozeností výskytu modřínu? Jaká je struktura společenstva ektomykorhizních druhů modřínu? Objevíte dosud neznámé symbionty?

Práce zahrnuje literární rešerši, sběr plodnic a vzorků kořenů modřínu na vybraných lokalitách v ČR, SR a Rakousku, morfologicko-anatomické studium ektomykorhiz a analýzu DNA houbových symbiontů.

Téma je třeba začít zpracovávat již v rámci bakalářské práce.

Přírodovědecká fakulta Katedra Botaniky Laboratoř mol. biol. rostlin
web: janchlumsky@seznam.cz