Laboratoř molekulární biologie rostlin PřF JU

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

A) Protokol s využitím AFLP kitů od firmy Invitrogen
B) Protokol bez využití AFLP kitů
C) Přesrážení octanem sodným

Princip

Jde o restrikční metodu, která umožňuje analýzu polymorfismu v celkové genomové DNA a nevyžaduje znalosti o struktuře geonomu (specifické primery apod.). DNA je štěpena dvěma různými restrikčními enzymy a z velkého množství vzniklých fragmentů je pomocí dvou následných PCR selektována část fragmentů. (desítky až stovky). Sleduje se přítomnost nebo nepřítomnost fragmentu určité délky.

Prvním krokem AFLP metody je restrikce. Pro štěpení DNA se používají restriktasy MseI a EcoRI, které štěpí DNA řetězec tzv. s přesahem, tj. na koncích fragmentů vznikají jenovláknové přesahy několika bazí. Na tyto volné konce se komplementárně vážou tzv. adaptory, krátké syntetické úseky dvouřetězcové DNA o známé sekvenci. Spojení adaptorů s konci restrikčních fragmentů zajišťuje enzym T4 DNA ligasa. Následuje tzv. preselektivní amplifikace, kdy PCR reakce probíhá s dvojicí primerů, které mají sekvenci komplementární k sekvenci adaptorů a obsahují jednu tzv. selektivní bázi navíc (obecně se používá C pro MseI primer a A pro EcoRI primer). Výsledkem PCR jsou fragmenty s MseI adaptorem na jednom konci a EcoRI adaptorem na druhém konci. Díky prodloužení o jednu selektivní bázi vzniká pouze 1/16 restrikčních fragmentů. Preselektované fragmenty vstupují do druhé, tzv. selektivní PCR, ve které jsou použity primery komplementární k adaptorům prodloužené o tři selektivní báze (C + dvě náhodně zvolené báze pro MseI a A + dvě náhodně zvolené báze pro EcoRI). Tím je počet fragmentů znovu redukován. EcoRI primery jsou fluorescenčně značené, což umožňuje separaci fragmentů v automatickém sekvenátoru tzv. fragmentační analýzou. Fragmenty jsou rozděleny podle délky, jejíž přesné určení umožní přidání fluorescenčně značeného standardu obsahujícího fragmenty DNA o známé délce ke každému vzorku.

Obvykle se hledá několik primerových kombinací, které pak budou odlišeny různou fluorescenční barvou EcoRI primeru a mohou být na sekvenátoru analyzovány zároveň ve směsných vzorcích. Automatický sekvenátor ABI PRISM 3130xl firmy Applied Biosystems umožňuje současně analýzu čtyř různých primerových kombinací.

Díky možnosti detekovat variabilitu na nízkých úrovních lze AFLP použít pro studium procesů v populacích, odlišení blízkých taxonů, při fylogeografických studiích apod. Existují ale i práce využívající AFLP pro studium fylogeneze i na rodové úrovni. Nevýhodou metody je poměrně vysoká cena, časová náročnost metody i požadavky na kvalitu DNA a přesné reakční podmínky při restrikci i PCR.

V současnosti je možné v naší laboratoři použít dva protokoly:

A) Protokol s využitím AFLP kitů od firmy Invitrogen

Obecné poznámky:

1) Restrikce

2) Ligace

3) Preselektivní amplifikace

72°C 2 min
20× 94°C 1 s
56°C 30 s
72°C 2 min ramping 2°C/s
60°C 30 min
10°C hold

4) Selektivní amplifikace

94°C 2 min
65°C 30 s
72°C 2 min ramping 2°C/s
94°C 1 s
64-56°C 30 s touch-down by 1°C
72°C 2 min ramping 2°C/s
23× 72°C 1 s
56°C 30 s
72°C 2 min ramping 2°C/s
60°C 30 min
10°C hold

5) Příprava pro fragmentační analýzu

B) Protokol bez využití AFLP kitů

1) Restrikce

Pozn.: Nejlépe spustit odpoledne a nechat proběhnout přes noc, aby bylo možné ráno pokračovat ligací.

2) Ligace

3) Preselektivní amplifikace

94°C 1 min
30× 94°C 30 s
60°C 30 s
72°C 60 s ramping 1°C/s
72°C 9 min
10°C hold

4) Selektivní amplifikace

94°C 2 min
10× 94°C 30 s
65-56°C 30 s touch-down by 1°C
72°C 60 s ramping 1°C/s
25× 72°C 9 min
56°C 30 s
72°C 60 s ramping 1°C/s
72°C 15 min
10°C hold

5) Příprava pro fragmentační analýzu

C) Přesrážení octanem sodným

Všechny centrifugační kroky probíhají při 4°C v předem vychlazené centrifuze.



Na začátek >>
Web: janchlumsky@seznam.cz