English version

Mechanismy koexistence druhů v polopřirozených lučních společenstvech

Polopřirozené louky jsou jedním z velmi hojných biotopů ve středoevropské krajině. Pro řadu rostlin jsou v současné době jediným biotopem, proto mají velký význam z hlediska ochrany přírody. Oligotrofní, extensivně využívané louky bývají přitom druhově velmi bohaté (na naší lokalitě Ohrazení občas nalézáme přes 40 druhů cévnatých rostlin na m2). Dnes jsou rostlinná společenstva těchto luk ohrožena. Jejich existence byla totiž závislá na tradičních způsobech obhospodařování, především kosení a pastvě. Jak opuštění od tradičního obhospdodařování, kdy jsou louky nechány ladem, tak intenzifikace hospodaření, spojená s hnojením, vedou k výrazné ztrátě druhového bohatství. Cílem našeho projektu je porozumět mechanismům, které umožňují koexistenci druhů a tím existenci druhově bohatých lučních společenstev.
Projekt probíhá na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vedoucím projektu je Jan Šuspa Lepš a na projektu se podílí velká řada studentů všech stupňů studia. Projekt probíhá od roku 1993 a byl finančně podpořen několikrát granty Grantové agentury České republiky (granty ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, řešitelé Tomáš Herben a František Krahulec), i granty Fondu rozvoje vysokých škol.
Výsledkem našeho výzkumu je řada publikací a výsledky byly prezentovány na řadě konferencí.
Hlavní pokusy probíhají na lokalitě Ohrazení (proto je někdy projekt souhrnně nazýván "Ohrazení"), ale řada výzkumů probíhá i na jiných lokalitách.
Poslední aktualizace: únor 2009
© Piskot company, 2008
Optimalizováno pro Mozilla Firefox a Internet Explorer 7