Mgr. Petra Konvalinková

E-mail: konvalin@centrum.cz
Tel: +420 38 531 1019
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Husova 45/622
CZ-370 05 České Budějovice
www.daphne.cz

Diplomová práce:

Ekologická studie invazního druhu Helianthus tuberosus L. v České republice (Bc.)

Odolnost aluviálních společenstev k invazi cizích druhů: experimentální studie (Mgr.)

Zaměření:

ekologie obnovy, vegetační ekologie, ekologie Helianthus tuberosus

Konference:

Konvalinková, P. (2006): Spontaneous revegetation of harvested peatlands: a way of restoration? 5th European conference on ecological restoration, Greifswald, Německo.

Konvalinková, P. (2005): Harvested peatlands in the Czech Republic: Possibilities for restoration, 4th European conference on ecological restoration, Zaragoza, Španělsko.

Konvalinková, P. (2001): Ecological study of an alien invasive plant Helianthus tuberosus in the Czech Republic, 6th International conference on the "Ecology and Management of Alien Plant Invasions" (EMAPi) Loughborough, UK

Publikace:

Konvalinková, P. (2006): Spontánní sukcese vegetace na těžených rašeliništích: možná cesta obnovy? (předběžné sdělení), Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Mater. 21:135-140.

Konvalinková, P. (2003): Generative and vegetative reproduction of Helianthus tuberosus, an invasive plant in central Europe, In: Child L.E. et al. (ed): Plant invasions: Ecological threats and management solutions, pp. 289-299.

Projekty:

Hrázský, Z., Filipová, M., Střelec, M., Konvalinková, P., Pouska, V. (2003): Fytocenologické monitorování na území pěti pilotních CHKO (Bílé Karpaty, Blaník, Litovelské Pomoraví, Moravský Kras a Poodří) programu SAPARD 12717 / 2003-9030. Biologická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice, 49 pp.

Hrázský, Z., Konvalinková, P., Filipová, M. (2006): Zhodnocení biodiverzity v minulosti zatravněných pozemků na území ČR, In: Jongepierova, Závěrečná zpráva projektu VaV–SM/6/2/04 „Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky“, depon in ČSOP Bílé Karpaty, 19 pp.