Bc. Dana Jenčová

E-mail:jencova.dana@gmail.com
Tel: +420 38 903 2308
VŠ, spolupráce: Přírodovědecká fakulta JU
Katedra botaniky
Branišovská 31
CZ-370 05 České Budějovice
www.prf.jcu.cz

Diplomová práce:

Synantropní květena vesnic Českobudějovické pánve. (Bc.) pdf

Zaměření:

studium ruderálních druhů, vliv charakteru sídel na složení květeny