Prýt (frons; shoot; Sproß)

Prýt je zpravidla nadzemní část vyšších rostlin skládající se ze stonku, listů, úžlabních pupenů a květů. Občas se objevují názory, že stonek a list jsou vlastně jeden orgán. Tyto názory však zatím nelze přijmout, přestože mají oba orgány řadu společných znaků anatomických, fyziologických i genetických.

Stonek, osa (caulis; stem; Sproßachse, Achse)

Stonek se vyznačuje tím, že dorůstá akropetálně , větví se exogenně, nese listy a květy a je článkovaný (internodia = články × nody = uzliny).

Funkce: primární: nést listy (orientace ke světlu) a květy (vyzvednutí do nejlepších podmínek opylování, případně později rozšiřování plodů a semen), umožnění spojení mezi jednotlivými orgány

sekundární: zásobní, asimilační, atd.

Velikost

Na druhé straně může docházet až k úplnému potlačení stonku (Rafflesia, Wolffia).

Tvar stonku: zpravidla radiálně souměrný, nejčastěji válcovitý, vzácněji hranatý [ D (Cyperaceae), &127; (Lamiaceae ), mnohoúhelník (Cactaceae)] , rýhovaný (Equisetaceae), plochý (Opuntia), atd.

Povrch: hladký, rýhovaný, brázditý, křídlatý (na hranách, křídla mohou být např. osténkatá – Cirsium palustre, pcháč bahenní), atd.

Části stonku

Hypokotyl je první článek stonku, který má specifické postavení (nese dělohy). U jednoděložných bývá silně zkrácen, u nahosemenných a dvouděložných makroskopický. Další článek se jmenuje epikotyl.

Na embryu je možno vedle hypokotylu rozlišit ještě plumulu (vrcholový pupen v zárodku nad hypokotylem) a radikulu – zárodek hlavního kořene.

Změna délky internodií

Normální délka internodií jsou cm nebo dm, mimořádně dlouhá internodia mají např. liány.

Výrazným zkrácením internodií vznikají zkrácené větvičky = brachyblasty (Larix , modřín; Fagus, buk). Na brachyblastech jsou pak často nahloučeny listy a květy ® plodné dřevo ovocných stromů (např. třešeň má listové brachyblasty a z jejich paždí vyrůstají kratičké brachyblasty s květy, které každý rok opadávají, zatímco listové brachyblasty zůstávají zachovány; Malus, jabloň).Větvičky s normálně dlouhými internodii se nazývají makroblasty (auxiblasty). Dále zkrácením interodií vznikají listové růžice (Primula , prvosenka), polštářové rostliny, zdánlivé přesleny listů (Lilium martagon, lilie zlatohlavá). Extrémně krátká internodia jsou vlastně vytvořena v některých květenstvích – úbor. Naopak prodloužením určitých internodií (obvykle pod květem či květenstvím) vznikají bezlisté lodyhy = stvoly.

Typy stonku

 • [caudex – pojem s neustáleným chápáním ® útvar, který vzniká z krátkých bází kvetoucích výhonů nebo ze zkrácených, do země “vtáhnutých” trsnatých stonkových výhonů (Apiaceae, miříkovité; Fabaceae, bobovité), ale také sloupovité kmeny jednoděložných, cykasů a kapradin]

  Podle postavení lze rozlišit stonek:

 • přímý (rectus; např. Verbascum, divizna), vystoupavý (ascendens – v dolní části ohnutý), plazivý (repens – kořeňující; např. Trifolium repens, jetel plazivý), poléhavý (decumbens – bez zakořeňování; Polygonum arenastrum, rdesno truskavec), ovíjivý [ (volubilis) ® levotočivé (při pohledu shora krouží proti směru hodinových ručiček a vzniká pravotočivá šroubovice) – většina ovíjivých rostlin ( Convolvulus, svlačec ; Phaseolus, fazol) × pravotočivé (po směru hodinových ručiček, levotočivá šroubovice) vzácný případ (Humulus, chmel; Lonicera, zimolez); u Fallopia convolvulus (opletka svlačcovitá) a některých dalších rostlin se může směr ovíjení měnit, někdy dokonce na jediném stonku (Loasa, Loasaceae; Bowiea, Liliaceae s. l.)] , popínavý (scandens) atd.

  Větvení stonku

  U nižších rostlin je větvení neustálené. U rostlin cévnatých lze rozlišit několik typů větvení, které často definují velké systematické skupiny – oddělení nebo třídy.

  1. Za původní typ větvení cévnatých rostlin je možno považovat větvení, kdy apikální meristém se rozdělí ve dvě ± shodné část = hemiblastické, dichotomické (vidličnaté) větvení. Dichotomické větvení se vyskytuje u plavuní a některých kapradin. Tento typ je charakterizován 2 znaky:

   Ř absence primárně dominantní větve

   Základním typem je vývoj 2 stejně mohutných větví - homobrachiátní (izotomické) větvení (Huperzia ). Větvení se může opakovat s různými obměnami, a tak mohou vzniknout odlišné typy dichotomie ® větvení v 1 rovině - vějířovitá dichotomie, větvení kolmo na sebe - křížová dichotomie atd. Druhotně pak může jedna z větví převzít dominantní funkci - heterobrachiátní (anizotomické) větvení. To může vést až k vytvoření tzv. pseudomonopodia ( Lycopodium) nebo pokud se střídá dominance levé a pravé větve, vzniká tzv. dichopodiální větvení. Heterobrachiátní dichotomické větvení mohlo v průběhu evoluce otevřít cestu ke vzniku následujícího typu větvení.

   Ř větvení probíhá bez návaznosti na listy

   Pouze tzv. angulární list bývá v místě rozvětvení (jeho osa pak půlí úhel větvení), ale větev nevyrůstá z paždí žádného listu.

  2. U většiny kapradin, nahosemenných a krytosemenných rostlin se setkáváme s holoblastickým, axilárním (bočním) větvením.

  Ř boční větev vzniká z meristému ± vzdáleného od vrcholu dominantní větve

  Ř boční větve jsou v naprosté většině v určitém vztahu k listu (obvykle v jeho paždí)

  Pouze u některých kapradin, které mají dorziventrální oddenek vznikají pupeny bez vztahu k listům (akrogenické větvení), častější je ale i u kapradin vznik pupenů blízko nebo z abaxiální strany listové báze nebo z řapíku.

  Podle toho, zda dominuje hlavní stonek nebo boční větev lze rozlišit:

  Stejné typy větvení je možno sledovat i u podzemních stonků – oddenků.

  Unikátní typ monopodiálního větvení se vyskytuje u přesliček – pupeny se střídají v pozici se srostlými listy v každém nodu.

  Pupen (gemma) - terminální, laterální

  úžlabní (axilární ) pupeny = základy postraních prýtů (podpůrné listy jsou obvykle přítomny).

  U krytosemenných jsou pupeny v úžlabí všech listů, u nahosemenných jen u některých listů.

  Pupeny bývají chráněny obalnými šupinami (tegmenta). Mohou být různého původu: přeměněné listy – (Aesculus , jírovec), jeden podpůrný list ( Salix, vrba), palisty ( Quercus, dub; Fagus , buk), pupeny mohou být ukryté v řapíku (Robinia, akát; Platanus). Šupiny mohou být dále chráněny pryskyřicí ( Aesculus, jírovec), chlupy (Fraxinus , jasan) atd. Pupeny však mohou být chráněny šupinami jen částečně ® polonahé ( Sambucus nigra, bez černý) nebo dokonce nechráněné vůbec (byliny; Viburnum , kalina; Swida, svída).

  Homologie mezi listy a šupinami může být zřetelná z výskytu rudimentální čepele ( Ribes, rybíz) a přechodných forem (studováno ontogeneticky na Aesculus a Paeonia, pivoňka). Naopak u jiných druhů (Carya, Juglandaceae ) morfologické srovnání mezi n edělenou šupinou a odpovídající částí zpeřeného listu nelze udělat. Šupiny pupenů některých dvouděložných dřevin (Betula ; Alnus; Fagus ) jsou modifikované palisty a každý pár šupin je spojený s rudimentální čepelí. Pupenové šupiny některých druhů (Malus, ja bloň; Prunus , slivoň) jsou 3zubé se středním úkrojkem reprezentujícím rudimentální čepel a 2 bočními odpovídajícími palistům.

  Uspořádání více pupenů v úžlabí jednoho listu

  1. kolaterální pupeny (uspořádané vedle sebe – převážně jednoděložné ® např. půlměsíčitě uspořádané; Allium , česnek – ve složené cibuli)

  2. seriální pupeny (uspořádané nad sebou – dvouděložné ® akcesorické pupeny v 1 nebo 2 vertikálních řadách v paždí listu)

  U některých rostlin bývá princip axilárního větvení zdánlivě porušen. Větvení může být posunuto z paždí listu v důsledku srůstu s mateřskou větví ® pak se jedná o tzv. concaulescenci ( Solanum, lilek) nebo v důsledku srůstu s podpůrným listem (listenem) ® pak jde o recaulescence (Bougainvillea, Nyctaginaceae ). Tyto jevy se společně označují metatopie (řecky prodloužení).

  Zdánlivě opouští axilární větvení i cauliflorie (Theobroma, kakaovník; Verstegia, Rubiaceae; Cercis siliquastrum , zmarlika jidášova) – kvetení na kmeni . Ze spících pupenů (které již obvykle nebyly příliš zřetelné v důsledku druhotného tloustnutí stonku) vyrůstají květy nebo zkrácené větvičky a na nich pak hned květy. [ Určitý opak je flageliflorie – květy a plody visí ze stromů na dlouhých “šňůrovitých” větvích (Kigelia africana, Bignoniaceae)].

  Axilární větvení je skutečně porušeno pokud se zakládají adventivní pupeny . Tento jev je často spojen s poškozením rostliny a využíván např. k vegetativnímu množení rostlin. Adventivní pupeny mohou vznikat na stoncích, kořenech i listech (Kalanchoë; Drosera, rosnatka).

  Hibernakulum je přezimující pupen vodních rostlin (Utricularia, bublinatka).

  Turiony jsou vegetativní pupeny, z nichž už na mateřské rostlině vyrůstají výhonky. Po jejím odumření se výhonky osamostatňují ? vegetativní rozmnožování (Potamogeton, rdest; Pinguicula, tučnice).

  Přeměny stonku

  Kolce jsou trny stonkového původu [ spina; thorn; (Sproß)Dorn] , ztrnovatělé brachyblasty jsou jednoduché (Prunus spinosa, trnka; další druhy Prunus; Crataegus, hloh; řada druhů čeledi Fabaceae ) nebo rozvětvené (Gleditschia , dřezovec), které bývají na rozdíl od ostnů emergenčního původu těžko odlomitelné (aculeus; prickle; Stachel).

  Fylokladia a kladodia jsou stonky přebírající asimilační funkci listů. Proto jsou obvykle zploštělé. Oba pojmy jsou někdy chápány jako synonyma, jindy jsou rozlišována fylokladia jako útvary vzniklé z brachyblastů ( Ruscus, listnatec) a kladodia jako útvary vzniklé z makroblastů (Zygocactus, Opuntia – Cactaceae ).

  Úponky (cirrhus; tendril; Ranke) stonkového původu je možno dále členit podle toho, zda vznikají přeměnou hlavního stonku – sympodiální růst (Vitis, vinná réva; Partenocissus, loubinec), či přeměnou bočních větví – monopodiální růst (Passiflora , mučenka).

  Výběžky (stolo; stolon; Ausläufer) jsou části stonku, které mají obvykle prodloužená internodia a slouží k vegetativnímu rozšiřování. Je možno rozlišit mnoho typů: nadzemní (fotofilní) (Ajuga reptans , zběhovec plazivý; Fragaria, jahodník; Chlorophytum, Anthericaceae) a podzemní (geofilní) – (Elytrigia repens, pýr plazivý; Phragmites, r ákos až 12 m); výběžek může být nejdříve podzemní a pak nadzemní ( Robinia, akát). Často mohou kořeňovat, tvořit nové růžice, tloustnout atd.

  Oddenek (rhizoma; rhizome, rootstock; Rhizom, Wurzelstock) jsou podzemní stonky. Typy oddenku lze dále členit například podle vzhledu (např. korálovitý – Corallorhiza ) či podle postavení vůči povrchu země – ortotropní (Anthriscus, kerblík; Cicuta, rozpuk), plagiotropní (Paris, vraní oko; Bistorta , hadí kořen; Acorus, puškvorec); nebo podle způsobu větvení – monopodiální oddenek (Convallaria , konvalinka; Butomus, šmel; Bistorta), sympodiální ( Asparagus, Acorus) a dichotomicky větvený (Pteridium, hasivka); často může být oddenek nadměrně ztloustlý (Arum, áron).

  Polykormon = skupina rostlin vzniklá původně z jediné oddenkové rostliny. Jejich nadzemní části mohou každoročně odumírat (Paris; Convallaria; Primula ; Pteridium; Mercurialis, bažanka).

  Hlízy (tuber; tuber; Knolle) jsou ztloustlé části stonku v různých jeho částech, jde o adaptace na nepříznivé podmínky.

  Cibule (bulbus; bulb; Zwiebel) jsou zdužnatělé orgány převážně listového, ale také stonkového původu. Stonkový původ má tzv. podpučí (podcibulí), což je silně zkrácený stonek na kterém pak obvykle vyrůstají zdužnatělé báze listů.

  Pacibulky (bulbillus; bulbil; Brutzwiebel, Brutknospe) vznikají obvykle přeměnou pupenů. Podle polohy mohou být bazální (Saxifraga granulata , lomikámen zrnatý), úžlabní (Lilium bulbiferum, lilie cibulkatá; Saxifraga cernua , lomikámen), v květenství – nepravá viviparie (Allium , česnek; Poa bulbosa, lipnice cibulkatá; vzácně Deschampsia caespitosa, metlice trsnatá).

  Stonkový sukulent je rostlina, u které stonek slouží jako zásobárna vody a která má obvykle redukované listy (Cactaceae, kaktusy; Euphorbiaceae, pryšcovité atd.).

  Popínavé rostliny mohou mít různým způsobem přizpůsobené některé části (především stonku). Podle těchto metamorfóz lze rozlišovat liány s:

  Hospodářský význam stonku

  Potrava: zelenina, koření, cukr ……

  Průmyslové využití: dřevo, textil, korek, pryskyřice ……


  Životní formy – odraz reakce na pro růst nepříznivá období

  Fanerofyty (phanerós = řec. otevřený, zřetelný) – stromy a keře, které mají apikální meristémy chráněné vůči mrazu a vyschnutí např. šupinami. Mohou být vždyzelené nebo sezónně zelené.

 • bazitonie – podporování výhonů z báze rostliny více než z vyšších částí rostliny = habitus keře – báze, ze které dochází k obnovování se nazývá xylopodium
 • akrotonie – podporování termin álních nebo jim blízkých pupenů = habitus stromu
 • Chamaefyty (chamaiphyés = řec. nízko rostoucí) – meristémy jsou blízko u povrchu půdy, mohou být chráněny např. sněhovou pokrývkou – drobné keříky (Erica carnea , vřesovec pleťový; Calluna, vřes).

  Kryptofyty, Geofyty (kryptos = řec. skrytý) – obnovovací orgány jsou pod zemí › podle podzemních orgánů jsou oddenkové, cibulové atd.

  Hemikryptofyty – obnovovací orgány jsou uloženy těstě při povrchu půdy. Je možno rozlišit různé typy – trávy, rostliny s růžicemi (Taraxacum , pampeliška), rostliny s výběžky (Ranunculus repens , pryskyřník plazivý), rostliny s přímou každoročně odumírající lodyhou ( Lysimachia vulgaris, vrbina obecná).

  Terofyty (théros = řec. léto) – přetrvávají nepříznivé období v semenech.

  Epifyty rostoucí na jiných rostlinách. Nejdůležitější pro rostlinu je získání vody a živin, proto je jich nejvíce v tropických deštných lesích, kde jsou voda i živiny poměrně dobře dostupné i přímo ze vzduchu.