Bryologicko-lichenologická sekce ČBS

Česká botanická společnost (ČBS) je u nás jedinou celostátní organizací sdružující zájemce o botaniku v nejširším slova smyslu (floristiku, systematiku, geobotaniku, ekologii rostlin, ochranu přírody aj.). Je organizací odborníků, amatérů, studentů a zájemců o přírodu. Sekce jsou vnitřními složkami ČBS sdružující zájemce jednotlivých oborů. Členem sekce může být i nečlen ČBS.

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS sdružuje odborníky i amatéry zajímající se o mechorosty a lišejníky. Zaměřená je spíše na pomoc neprofesionálům a podporu jejich odborného růstu. Cílem sekce je zvýšení informovanosti o celosvětovém vývoji oborů bryologie a lichenologie, nových trendech, literatuře, odborných setkáních apod. V rámci ČR se snaží o propagaci oborů, koordinaci výzkumu a mezinárodní spolupráci. Pro realizaci těchto cílů pořádá spolu se zájemci ze sousedních států různé exkurze, určovací kursy, přednášky, pracovní setkání apod. Spojovacím článkem pro členy sekce a zdrojem informací je zpravodaj BRYONORA, který vychází dvakrát ročně.

V současnosti sekce sdružuje téměř 140 členů z České republiky i ze zahraničí.

Výběr z akcí pořádaných bryologicko-lichenologickou sekcí ČBS:

 • bryologicko-lichenologické dny (neformální podzimní setkání členů s exkurzemi, přednáškami aj.)
 • jarní setkání (převážně exkurzně zaměřená)
 • jednodenní exkurze
 • určovací kursy pro začátečníky
 • určovací kursy zaměřené na jednotlivé rody aj.
 • Podrobnější údaje můžete nalézt ve výročních zprávách o činnosti sekce.

Czech Botanical Society (CBS) is the only national organization that joins citizens with botanical interests in broadest sense (floristics, systematics, vegetation botany, plant ecology, plant protection etc.). It is an organization of professionals, amateurs, students and interested persons in nature. Sections are internal constituents of the CBS gathering members with particular interests. Section members need not to be CBS members.

Bryological and Lichenological Section of the CBS joins professionals and amateurs with particular interest in bryophytes and/or lichens. It offers help to non-
professionals and supports their professional growth. Aim of the section is promoting knowledge about the global development in bryology and lichenology, new trends, literature, professional meetings etc. Within the Czech Republic, the B-L Section strives to boost both disciplines, co-ordinate research and international co-operation. In order to realize its goals, it organizes various excursions, determination courses, lectures, meetings etc. The linking matter for the section members and the information source is the bulletin BRYONORA, issued twice a year.
The Section currently joins some 100 members from both the Czech Republic and abroad.

Selected activities held by the B-L Section of the CBS:

 • Bryological and Lichenological Days (non-formal autumn meetings with excursions, lectures etc.)
 • Spring Meetings (focused at the outdoor excursions)
 • one-day excursions
 • determination courses for both beginners and advanced

STATUT BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ČBS

Základní ustanovení, činnost

1. Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti (dále jen Sekce) je vnitřní složkou České botanické společnosti (dále jen ČBS) a řídí se jejími stanovami, které jsou pro specifické účely Sekce doplněny tímto Statutem.

2. Hlavním posláním a náplní činnosti Sekce je podpora rozvoje a propagace bryologie a lichenologie v botanické i široké veřejnosti, získávání a podpora amatérské základny, navazování a prohlubování kontaktů se zahraničím. Pro uskutečnění těchto cílů organizuje speciální akce (např. exkurze, floristické a determinační kursy, přednášky, setkání svých členů a spolupracovníků apod.), provozuje informační webové stránky a vydává zpravodaj Bryonora.

Členství

3. Sekce rozlišuje následující typy členství:
a) řádné členství
b) přidružené členství
c) rodinné členství
d) čestné členství.

4. Řádné členství v Sekci je podmíněno členstvím v ČBS. Občan, který má zájem o členství v Sekci, aniž by se stal členem ČBS, se stává přidruženým členem. Přidružení členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové s výjimkou možnosti být voleni do výkonných orgánů Sekce; jejich statut nezakládá žádná práva ve vztahu k ČBS. Rodinní členové nedostávají zpravodaj a poštou rozesílané informační materiály. Čestným členem Sekce se může stát domácí nebo zahraniční občan, který se význačným způsobem zasloužil o rozvoj bryologie, lichenologie či chodu Sekce; čestní členové mají stejná práva jako členové řádní, avšak neplatí členské příspěvky.

5. O členství v Sekci může požádat občan kteréhokoli státu, který projeví zájem pracovat v Sekci, souhlasí s jejím Statutem a zaplatí roční členský příspěvek. O statut rodinného člena mohou požádat rodinní příslušníci řádného nebo přidruženého člena Sekce. O přijetí člena do Sekce rozhoduje její výbor. Výbor rozhoduje rovněž o udělení rodinného členství. Proti jeho rozhodnutí se může kandidát do deseti dnů odvolat k valnému shromáždění (plénu) Sekce. O udělení čestného členství rozhoduje plénum Sekce. Návrh na jeho udělení může podat kterýkoli člen Sekce; návrh musí být podpořen podpisy nejméně dvaceti členů Sekce a musí být jejímu výboru doručen nejméně 14 dní před konáním pléna.

6. Členství v Sekci zaniká:
a) vystoupením, písemně oznámeným výboru.
b) rozhodnutím výboru o vyloučení z důvodu jednání v hrubém rozporu s povinnostmi člena. Jako takové jednání je posuzováno i nezaplacení členských příspěvků po druhé upomínce. Proti rozhodnutí o vyloučení se člen může do deseti dnů odvolat k valnému shromáždění.
c) úmrtím člena.

Práva a povinnosti členů

7. Všichni členové Sekce jsou výborem informováni o její činnosti, mají právo se na ní podílet v rozsahu daném typem jejich členství, volit členy výboru, využívat jejího vědeckého i materiálního zázemí a přednostně se účastnit jejích akcí.

8. Členové Sekce jsou povinni řídit se jejím Statutem, zejména dbát na její dobré jméno a s výjimkou čestných členů platit roční členský příspěvek, jehož výši a termín splatnosti stanovuje výbor Sekce a schvaluje valné shromáždění.

Orgány Sekce

9. Orgány Sekce tvoří:
a) valné shromáždění (dále plénum)
b) výbor Sekce (dále jen Výbor).

10. Plénum je nejvyšším orgánem Sekce. V případě usnášeníschopnosti (viz čl. 11) mu přísluší:
a) schvalování výborem předložených návrhů
b) schvalování zprávy o hospodaření Sekce a výše členských příspěvků
c) rozhodování o členských záležitostech a odvoláních k plénu
d) rozhodování o změnách Statutu
e) rozhodování o odvolání výboru
Rozhodování a schvalování předchozích bodů probíhá nadpoloviční většinou hlasujících.

11. Plénum se koná jednou ročně, v případě potřeby se může konat vícekrát do roka. Svolává jej předseda na základě rozhodnutí Výboru nebo na základě žádosti minimálně dvaceti členů. Oznámení o konání pléna a jeho program musí být zveřejněn a odeslán členům nejpozději 4 týdny před jeho konáním. Plénu předsedá a jeho jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Plénum je usnášeníschopné tehdy, je-li přítomno minimálně 20 členů. Na pořad jednání je možné dodatečně přidat další body, plénum je však o těchto bodech usnášeníschopné jen tehdy, hlasuje-li nadpoloviční počet členů Sekce. Hlasování příslušející plénu je možné uskutečnit korespondenčně s možností elektronického hlasování. Toto hlasování je platné, odevzdá-li 25% členů platný hlas.

12. Výbor je výkonným orgánem Sekce, který řídí její činnost mezi valnými shromážděními. Schází se podle potřeby, jeho jednání a rozhodování mohou být vedena i elektronickou cestou. Rozhoduje zejména o provozních, hospodářských a organizačních záležitostech Sekce. Jeho rozhodnutí v personálních otázkách (členství, pověření a odvolání z výkonu funkcí) jsou platná po uplynutí odvolací doby; při uplatnění odvolání je rozhodnutí pozdrženo do rozhodnutí pléna. Vypracovává výroční zprávu o činnosti Sekce a předkládá jí plénu. Jmenuje a kontroluje editora zpravodaje a správce informační webové stránky. Je zmocněn řešit záležitosti ve statutu Sekce nezmiňované a je povinen o nich informovat členy a hlavní výbor ČBS.

13. Výbor tvoří pět volených členů. Ti zastávají následující funkce: předseda, místopředseda, sekretář, pokladník, správce členské základny. Jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně 4 jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou členů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

14. Předseda zastupuje Sekci vůči ČBS i vůči veřejnosti. Svolává zasedání Výboru i plénum, informuje vedení ČBS o výsledku voleb a složení výboru Sekce, popř. jeho změnách a změnách jejího Statutu. Místopředseda plně zastupuje předsedu v době, kdy ten nemůže svou funkci zastávat. Sekretář Sekce vykonává zpravidla organizační práce směrem ke členské základně i vůči veřejnosti domácí i zahraniční. Pokladník vede a zodpovídá za finanční záležitosti Sekce, sestavuje výroční finanční zprávu a předkládá ji výboru. Správce členské základny eviduje databázi členů, připravuje členské záležitosti pro jednání výboru a valného shromáždění.

15. O zastávání funkcí rozhodnou členové výboru na svém prvním zasedání hlasováním. Jednou osobou může být zastáváno více funkcí (nejvýše dvě); funkce předsedy, resp. místopředsedy není slučitelná s funkcí pokladníka. Členové výboru mohou zastávat další funkce podle aktuální potřeby nebo mohou výkonem dalších funkcí pověřit jiného člena Sekce. Dalšími funkcemi, nevázanými na členství ve výboru, jsou zejména editor zpravodaje a správce webové stránky. Nevolení funkcionáři jsou za svou činnost zodpovědní výboru a ten je může kdykoli odvolat.

16. Při odstoupení nebo zániku členství člena výboru v Sekci či ČBS je možné kooptovat náhradníka, který ve volbách obdržel nejvyšší počet hlasů mezi nezvolenými kandidáty; v případě jeho nesouhlasu jsou postupně oslovováni další kandidáti podle počtu hlasů, pokud získali hlas alespoň 20 % členů. Nepodaří-li se náhradníka kooptovat a nezbývá-li do konce volebního období méně než jeden rok, musí být do tří měsíců výborem vypsány doplňovací volby. Při odstoupení nebo zániku členství nadpolovičního počtu členů výboru musí odstupující výbor do tří měsíců vypsat nové volby. Do zvolení nového výboru je neúplný výbor oprávněn přijímat jen provozně nutná rozhodnutí.

Volby výboru

17. Volební období je čtyřleté, právo volit má každý člen Sekce. Voleni mohou být jen řádní členové Sekce. Funkci předsedy může každý člen výboru vykonávat maximálně po dvě funkční období následující za sebou. Volby jsou tajné a mohou podle rozhodnutí výboru probíhat korespondenční nebo elektronickou cestou.

18. Kandidátka musí obsahovat nejméně dvojnásobný počet kandidátů, než má výbor členů. Sestavuje ji na základě návrhů členů Sekce odstupující výbor, kandidáti musejí se svou kandidaturou výslovně souhlasit. Z kandidátky se volí nejvýše pět jmen.

19. Vlastní volbu organizuje výborem Sekce předem určená tříčlenná volební komise, složená ze dvou nekandidujících členů Sekce a jednoho nekandidujícího člena ČBS – nečlena Sekce. Výsledky voleb zveřejní komise na předem oznámeném místě do jednoho týdne po skončení voleb.

Hospodaření a majetek Sekce

20. Příjmy a výdaje Sekce jsou součástí účetnictví ČBS, výbor Sekce je povinen s vedením ČBS ustanovit vzájemně výhodný způsob finanční komunikace.

21. Materiál získaný výměnou či darem Sekci je majetkem ČBS a vedení Sekce je povinno o tomto majetku vedení ČBS informovat a umožnit mu k němu přístup.

Změny a závěrečné ustanovení

22. Návrh změn může výboru písemně podávat kterýkoli člen Sekce. K jejich projednání na plénu je třeba, aby byly podány výboru nejpozději 2 týdny před vyhlášením pléna.

23. Tento statut nahrazuje dosavadní statut Sekce ze dne 26.5.1994 a nabývá platnosti schválením plénem Sekce dne 24.9.2004.

Znění předešlé verze statutu platného v letech 1994-2004 je

VÝROČNÍ ZPRÁVY SEKCE

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2010

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových stránek), místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a sekretář sekce M. Hájek (současně výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).

Členství
Celkový počet členů na konci roku 2010 byl 117, z toho 46 členů ČBS, 45 přidružených členů a 26 zahraničních členů. Sekce v roce 2010 přijala dva nové členy (Daniela Uhereková-Šmelková a Michal Pavlů). Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 200,- Kč pro přidružené domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora a při zasílání zpravodaje do zahraničí 300,- Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Redakční radu tvoří Michal Hájek (výkonný redaktor), Anna Guttová, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i další spolupracovníci (např. grafiku obálky zajišťuje Věra Trávníčková).
Od června 2008 byl časopis zařazen Radou vlády pro výzkum a vývoj, na základě údajů o struktuře a recenzovanosti, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.
Do listopadu 2010 vyšlo č. 45 (84 stran) a č. 46 je před vytištěním.

Rozsáhlejší akce 
* 8.–10. 2. 2010 Lichenologické determinační praktikum (pro studenty UK, Katedra botaniky, PřF Univerzity Karlovy v Praze), vedl D. Svoboda.
* 17. jarní bryologicko-lichenologické setkání, 8.–11. 4. 2010, proběhlo v Chřibech. Akci zajistil Ivan Novotný ve spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.
* 16.–18. 4. 2010 se konal 5. bryologický víkend (Moravské zemské muzeum a Mendelova univerzita v Brně), vedli Ivan Novotný a Svatava Kubešová.
* 23. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Labských pískovcích a Lužických horách v termínu 30. září – 3. října 2010. Akci za sekci organizovala Ivana Marková.

Exkurze a přednášky pro veřejnost
* 11. 2. Národní park očima botanika a zoologa – přednáška o flóře a fauně NPČS (včetně mechů a lišejníků; přednesli I. Marková a M. Trýzna).
* 3. 4. Velikonoční hledání lišejníkových pokladů na Nuzovském vrchu u Protivína (vedl J. Vondrák).
* 10. 4. Bryo-lichenologická exkurze Úhošť (vedli L. Němcová a B. Wagner).
* 17. 4. Trubínský vrch a okolí. Za mechy, lišejníky i cévnatými rostlinami (vedli Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar).
* 18. 4. Bryologická exkurze z Horažďovic na Prácheň (vedl J. Košnar).
* 17. 7. Botanicko-bryologická exkurze na vrch Koliště u Jetřichovic (vedla I. Marková).
* 21. 8. Bryologická exkurze – okolí obce Vysoká Lípa (vedla  I. Marková).

Výstava
* 18. 3. – 25. 4. výstava Tajemný svět lišejníků v Západočeském muzeu v Plzni.

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Doplňujeme zde informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí). K 9. 12. 2010 jsme zaznamenali 24 797 přístupů. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ (dříve http://botanika.bf.jcu.cz/bls).

Hospodaření sekce

příjmy výdaje výsledek
rok příjem sekce Bryonora prodej Brynora tisk poštovné další výdaje hospodaření
v roce
stav účtu
k 31. 12.
2007 18 943,00 0 12 377,00 4 446,50 0 0 12 670,90
2008 22 660,77 0 10 359,36 7 797,00 775,00 3 729,00 16 400,31
2009 25 463,05 0 11 840,64 2 125,00 0 11 497,41 27 897,72
2010 31 466,68 0 15 869,70 6 785,00 2 000,00 6 811,98 34 709,70

Poznámky k hospodaření:
2007 – doplacen dluh Slavíková
2008 – zvýšení příspěvku na 200,- přídružení / 300,- zahraniční
2009 – v příjmu zahrnut výdělek 2000, – Kč za Výzkumnou zprávu pro CHKO Železné hory
2010 – příjem sekce zahrnuje odměnu lichenologům 10 000,- za přípravu seznamu druhů pro vyhlášku; částka 2000,- v kolonce “další výdaje” je odměna pro R. Štěpánkovou za administrativní práci pro sekci

Zprávu sestavili S. Kubešová, M. Hájek, V. Plášek a O. Peksa.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2009

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových stránek), místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a sekretář sekce M. Hájek (současně výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).

Členství 
Celkový počet členů na konci roku 2009 byl 115, z toho 46 členů ČBS, 44 přidružených členů a 25 zahraničních členů. Sekce v roce 2009 přijala tři nové členy (Alica Dingová, Martin Erazím, Jana Fasterová). Členství naopak ukončili dva členové (Viktor Pluhař a Eva Lisická). Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 200,- Kč pro přidružené domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora a při zasílání zpravodaje do zahraničí 300,- Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost 
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Redakční radu tvoří od roku 2009 Michal Hájek (výkonný redaktor), Anna Guttová, Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i další spolupracovníci (zejména Jan Kučera, Jiří Liška, Zdeněk Palice a Věra Trávníčková). Od června 2008 byl časopis zařazen Radou vlády pro výzkum a vývoj, na základě údajů o struktuře a recenzovanosti, na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Do listopadu 2009 vyšlo č. 43 (45 stran) a č. 44 bylo před vytištěním.

Rozsáhlejší akce 
* 11. 2. 2009 proběhl na Karlově univerzitě kurz na rod Schistidium, který vedl Jan Kučera.
* 16. jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo ve Svatošských skalách 16.–19. dubna 2009. Akci zajistil Petr Uhlík.
* 22. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Nasavrkách v termínu 24.–27. září 2009. Akci za sekci organizoval Josef P. Halda.

Exkurze a přednášky pro veřejnost 
* 4.4. Lišejníky antropogenních stanovišť (vedl J. Vondrák).
* 4.4. Lichenologická exkurze Lestkov (vedl B. Wagner).
* 4.4. Bryologicko-lichenologická exkurze za mechorosty a lišejníky na Zbraslav a do Károvského údolí (vedl D. Svoboda).
* 5.4. Bryologická exkurze na Muckovské vápencové lomy (vedl J. Košnar).
* 25.4. Lichenologická exkurze PR Houkvice ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA v Dobrém (vedl J. Halda).
* 9.5. Za mechorosty i kytkami do Ráje a kolem Světa (vedla T. Štechová).
* 23.5. Bryologická exkurze do údolí Stropnice (vedl J. Kučera).
* 18.7. Botanická exkurze, kde uvidíte i pár mechů (vedla I. Marková).
* 15.8. Bryologická exkurze Dolní Chřibská (vedla I. Marková).

Výstavy 
2.6.–31.10. výstava Mechy a lišejníky, Národní zemědělské muzeum Praha, Ohrada, Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, Hluboká nad Vltavou (za spolupráce členů sekce) a 4.9.–31.10 pobočka Valtice, Muzeum zahradnictví a životního prostředí.

Prezentace v zahraničí i České republice
Členové sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraniční konferenci (9.–13. 6.) „the Third International Bryological Meeting (Vierves-sur-Viroin“). Dále se aktivně podíleli na konferencích 17.–19. 4. „Aktuální otázky moderní ekologie“ v Ostravě, 1.–5. 9. „2nd European Congress of Conservation Biology“ v Praze.

Ostatní 
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Doplňujeme zde informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, množství odkazů na příbuzné webové stránky). Ke 12.12.2009 jsme zaznamenali 21145 přístupů. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ (dříve http://botanika.bf.jcu.cz/bls).

Zprávu sestavili S. Kubešová, M. Hájek, V. Plášek a O. Peksa.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2008

Výbor sekce pracoval ve složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových stránek), místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a sekretář sekce M. Hájek (současně výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).

Členství
Celkový počet členů na konci roku 2008 byl 114, z toho 47 členů ČBS, 42 přidružených členů a 25 zahraničních členů. Sekce v roce 2008 přijala 4 nové členy (Eva Novozámecká, Pavla Wagnerová, Štěpán Koval a Lukáš Číhal). Členství naopak ukončil jeden člen (Martin Kubeš). Členské příspěvky činily 150,- Kč pro řádné členy, 200,- Kč pro přidružené domácí členy a zahraniční členy s osobním odběrem zpravodaje Bryonora a při zasílání zpravodaje do zahraničí 300,- Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost
Pokračovalo vydávání časopisu Bryonora, který je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Od ročníku 2007 redakční radu tvoří Michal Hájek (výkonný redaktor), Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda. Technickou redaktorkou je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i další spolupracovníci, například Jan Kučera, Jiří Liška, Zdeněk Palice, Blanka Shaw a další. Za poslední dva roky se na kvalitě časopisu podílelo 13 recenzentů, z toho 5 zahraničních.
V červnu 2008 zařadila Rada vlády pro výzkum a vývoj, na základě údajů o struktuře a recenzovanosti časopisu, Bryonoru na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.
Do listopadu 2008 vyšlo č. 41 (52 stran) a č. 42 bylo před vytištěním (57 stran). Letos jsme také za pomoci V. Trávníčkové upravili grafickou podobu obálky Bryonory.

Rozsáhlejší akce 
* 15. jarní bryologicko-lichenologické setkání proběhlo v osadě Sejce (nedaleko obce Nalžovice) ve středním Povltaví 17.–20. dubna. Sjelo se zde asi 35 lichenologů a bryologů. Exkurze vedly do údolí Vltavy a na vápence Týnčanského krasu. Akci zajistil Jirka Malíček.
* 21. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Králickém Sněžníku v termínu 2.–5. října. Kromě českých účastníků zde byli hojně přítomní polští kolegové. Akci za sekci zajišťovala M. Zmrhalová.

Exkurze a přednášky pro veřejnost
* 5.4. bryologicko-lichenologická exkurse mezi Berounem a Srbskem (vedli Z. Palice, Z. Soldán, P. Špryňar).
* 12.4. exkurze za lišejníky Radyně (vedl O. Peksa).
* 12.4. lichenologická exkurze Kadaň (vedl B. Wagner).
* 25.–27.4. bryologický víkend (vedli M. Dědečková, S. Kubešová a I. Novotný).
* 10.5. lichenologická exkurze s mykologickým doprovodem na Čepičnou, Chanovec a Rábí (vedli J. Vondrák, M. Beran, M. Vašutová), exkurze ve spolupráci s Jihočeským muzeem.
* 17.5. bryologická exkurze s mykologickým doprovodem do údolí Malše (vedli J. Kučera, M. Beran, M. Vašutová), exkurze pořádána ve spolupráci s Jihočeským muzeem.
* 17.5. lichenologická exkurze do Adršpachu (vedl J.P. Halda).
* 24.5. bryologická exkurze na Vyšenské kopce (vedl Jiří Košnar).
* 6.9. bryologická exkurze Jetřichovice (vedla I. Marková).
* 13.10. přednáška o lišejnících pro muzeum v Bělé pod Bezdězem (A. Muller).
* 26.10. bryologická exkurze v rámci botanických exkurzí katedry botaniky PřF JU do PR Hrby a PR Čertova hora u Vráže u Písku (vedl J. Košnar).
* 8.11. bryologická exkurze v rámci botanických exkurzí katedry botaniky PřF JU do PR Pučanka (vedli J. Košnar a J. Kučera).

Výstavy
* 7.4.–31.5.putovní výstava Moravského zemského muzea Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem proběhla v Muzeu Českého lesa v Tachově (zajistili S. Kubešová, R. Mudrová, P. Mudra a I. Novotný).
* 11.9.–16.11. byla tatáž výstava instalována ve Valašském Meziříčí v Muzeu regionu Valašsko (zajistili S. Kubešová, J. Tkačíková a I. Novotný).

Prezentace v zahraničí
Členové sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraničních konferencích (1.–11.8.  „4th Interantional Meeting on the Biology of Sphagnum“, 13.–19.7. „ IAL 6 – ABLS Joint Meeting“).
Hojná byla také účast bryologických příspěvků na konferenci „Environmental Changes and Biological Assessment 4“ v Ostravě.

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Doplňujeme zde informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, množství odkazů na příbuzné webové stránky). K 8.12.2008 jsme zaznamenali 17391 přístupů. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ (dříve http://botanika.bf.jcu.cz/bls).

Zprávu sestavili S. Kubešová, M. Hájek, V. Plášek a O. Peksa.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2007

Výbor sekce pracoval v tomto složení: předsedkyně S. Kubešová (zároveň správa webových stránek), místopředseda D. Svoboda, pokladník O. Peksa, správce členské základny V. Plášek a sekretář sekce M. Hájek (zároveň výkonný redaktor zpravodaje Bryonora).

Členství
Celkový počet členů na konci roku 2007 byl 111, z toho 47 členů ČBS, 39 přidružených členů a 25 zahraničních členů. Sekce v roce 2007 přijala jednoho nového člena (S. Wierzcholska). Členství naopak ukončil jeden člen (Helena Balášová). Členské příspěvky činily 150,- Kč, při zasílání zpravodaje Bryonora do zahraničí 250,- Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost
V roce 2007 pokračovalo vydávání časopisu Bryonora. Časopis je jedním ze tří oficiálních časopisů ČBS. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány. Od ročníku 2007 pracuje redakce ve změněném složení, redakční radu tvoří Michal Hájek (výkonný redaktor), Svatava Kubešová, Vítězslav Plášek, Ondřej Peksa a David Svoboda. Technickým redaktorem je Eva Mikulášková. Na kvalitě časopisu se však pozitivně podílejí i další spolupracovníci, například Jan Kučera, Jiří Liška, Zdeněk Palice, Blanka Shaw, Jiří Váňa a recenzenti. Do listopadu 2007 vyšlo č. 39 (84 stran) a č. 40 je v před dokončením a vytištěním.

Rozsáhlejší akce 
* 14. jarní bryologicko-lichenologické setkání se odehrávalo na Drahanské vysočině poblíž obce Ruprechtov. Proběhlo ve dnech 19.–22. dubna. Celkem se sešlo 30 účastníků, z toho šest ze zahraničí. Exkurze vedly mimo jiné do Vojenského výcvikového prostoru Březina. Akci zajišťoval I. Novotný.
* 20. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Šumavě, v Českých Žlebech v termínu 20.–23. září. Účastnila se necelá 30 bryologů a lichenologů. Při exkurzích jsme navštívili např. následující lokality Úval u Zvonkové, Vltavský luh, Mrtvý luh, Spálený luh, Kaliště, Smrčina, Bulík, Pod Hraničníkem, Žlebský vrch, Spáleniště. Akci za sekci zajišťovala E. Mikulášková.

Exkurze
* 17.3. lichenologická exkurze Biologické fakulty Jihočeské Univerzity na Horažďovické vápence (vedl J. Vondrák).
* 18.3. exkurze, kde byly demonstrovány cévnaté rostliny a mechorosty, Kluk – Borský rybník – Holubovské hadce – Dívčí kámen (vedli Jan Košnar a Jiří Košnar).
* 31.3. bryologicko-lichenologická exkurze ČBS do Pikovic a na Medník (vedli Z. Soldán a D. Svoboda).
* 13.5. bryologická exkurze Biologické fakulty Jihočeské Univerzity z Rudolfova na Srubec (poblíž Č. Budějovic, vedl J. Kučera).
9.–10.6. lichenologická exkurze na Králický Sněžník (vedl J. Halda).
* 13.10. botanická exkurzi, zaměřenou na cévnaté rostliny a mechorosty, do okolí Protivína (mokřadní rezervace Zelendárky, bučina Vysoký Kamýk; vedli Jan a Jiří Košnarovi).
* 10.11. bryologická exkurze do okolí Zlivi (vedl Jan Kučera).
* 25.11. bryologická exkurze do okolí Třeboně (Branská dubina, rašeliniště Soví les; vedl Jiří Košnar).

Výstavy
* 9.2.–25.3. putovní výstava Moravského zemského muzea Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem byla uvedena v Západočeském muzeu v Plzni (zajistili I. Novotný, S. Kubešová a O. Peksa).
* 1.4.–31.5. byla tatáž výstava instalována v Hornickém muzeu Příbram (zajistili I. Novotný, S. Kubešová a R. Hlaváček).

Prezentace v zahraničí

Členové bryologicko-lichenologické sekce se účastnili a prezentovali příspěvky na zahraničních setkáních a konferencích (27.–30.4. polské „warsztaty briologiczne“, 5.–9.6. bryologické setkání v belgickém Vierves-sur-Viroin).

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Průběžně zde doplňujeme informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, přehled nové literatury z oboru včetně kontaktních informací, množství odkazů na příbuzné webové stránky). K 7.11.2007 jsme zaznamenali 13655 přístupů. Blíže viz http://botanika.prf.jcu.cz/bls/ (dříve http://botanika.bf.jcu.cz/bls

Zprávu sestavili S. Kubešová, M. Hájek, V. Plášek a O. Peksa.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2006

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda Z. Palice, místopředseda J. Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora), pokladní Š. Slavíková, správce členské základny V. Plášek a tajemnice sekce B. Shaw (zároveň správce webových stránek). Koncem roku 2006 byl zvolen nový Výbor Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na následující 4leté funkční období 2007-2010. Volby proběhly kombinovaně: elektronicky a korespondenčně. Dne 11. prosince uzavřela volební komise ve složení E. Mikulášková, R. Štěpánková, J. Zelinková hlasování. Výsledky byly následně uveřejněny na naší webové stránce a v bulletinu Bryonora č. 38. Z 10-ti kandidujících členů obdrželi nejvyšší počet hlasů a byli zvoleni O. Peksa (40), V. Plášek (38), S. Kubešová (35), M. Hájek (28) a D. Svoboda (27). Nově zvolený výbor si rozdělí úkoly a funkce počátkem roku 2007.

Členství
Do sekce vstoupilo 6 nových členů (M. Bačkor, O. Bohuslavová, F. Bouda, J. Plaček, L. Söderström, L. Syrovátková). Na členství v sekci rezignovali 3 lidé (J. Bednářová, J. Duda, J. Wenzl) a členství zaniklo 4 lidem (V. Dvořáčková, D. Hisem, K. Merunková, I. Strnadová).
Členské příspěvky činily pro tento rok 150 Kč, při zasílání zpravodaje Bryonora do zahraničí 250 Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J. Kučera. Podle plánu byla vydána dvě letošní čísla (č. 37 – 64 stran; č. 38 – 72 stran).

Rozsáhlejší akce
* 13. jarní bryologicko-lichenologické setkání style=”font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;”> se konalo v Hrubé Vrbce v Bílých Karpatech (20.-23. dubna). Celkem se sešlo více než 40 účastníků. Akci zorganizovali M. Hájek a I. Novotný.

* XIX. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Kokořínském dole (21.-24. září) za účasti ca 40 účastníků. Celou akci za sekci zajišťoval O. Peksa.
Bližší informace o jarních setkáních a podzimních dnech bryologů a lichenologů jsou na webových stránkách v rubrice setkání.

Určovací kursy
* 13.5. se v areálu botanické zahrady PřF Ostravské univerzity uskutečnil určovací kurs českých zástupců rodů Orthotrichum, Ulota a Zygodon (vedl V. Plášek).

Exkurze
* 8.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do Větrušické rokle (vedli Z. Soldán a O. Peksa)
* 29.-30.4. uspořádaly Botanické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně bryologický víkend (vedli I. Novotný a S. Kubešová)
* 1.5. vedl v rámci jarních akcí BF JU v Českých Budějovicích J. Košnar bryologickou exkurzi na vápencích v okolí Sušice
* 20.5. pod stejnou hlavičkou vedl J. Kučera bryologickou exkurci v údolí Vltavy nad Boršovem
* podzimní exkurze BF JU v Českých Budějovicích směřovaly ke Komářicím (bryol. exkurze, vedl J. Kučera) a kolem Červeného blata   (lichenol. exkurze, vedl J. Šoun)

Účast na akcích v zahraničí
* 6.-10.9. se uskutečnilo setkání polských bryologů v Ojcowskim Parku Narodowim za účasti 2 členů naší sekce (V. Plášek, M. Zmrhalová)
* 7.-8.10. proběhlo setkání bavorských kryptogamologů v bavorském Zwieselu rovněž za účasti 2 našich členů (J. Liška, Z. Palice)

Ostatní
Ze sekční pokladny bylo v polovině roku odcizeno neznámým pachatelem 10 900,- Kč. Za účasti pokladní a předsedy sekce byl sepsán na policii ČR v Čestlicích protokol, na jehož základě se Hlavní výbor ČBS dne 3.10. usnesl o uhrazení této částky pokladní sekce. Stávající hlavní výbor vyjádřil spoluzodpovědnost za vzniklou situaci a dohodl se s vedením ČBS na uhrazení částky k 31.12. 2007.
Webové stránky naší sekce zaznamenaly účast 10 000ho účastníka. Bližší informace aktivit naší sekce, právě proběhlých voleb apod. naleznete nahttp://botanika.bf.jcu.cz/bls

Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2005

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda Z. Palice, místopředseda J. Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora), pokladník Š. Slavíková, správce členské základny V. Plášek a tajemnice sekce B. Shaw (zároveň správce webových stránek).

Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků na konci roku 2005 činil 124, z toho 56 členů ČBS a 68 spolupracovníků. Přibyli 2 noví řádní členové (P. Havránek, J. Šoun) a 1 přidružený člen (J. Steinová). 5 osob ze sekce vystoupilo (J. Gabriel, M. Chytrý, D. Javorčíková, K. Kresáňová, I. Pišút).
Členské příspěvky činily pro tento rok 150 Kč, při zasílání zpravodaje Bryonora do zahraničí 250 Kč.

A k t i v i t y 

Ediční činnost 
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J.Kučera. Podle plánu byla vydána dvě letošní čísla (č. 35 – 64 stran; č. 36 – 68 stran). Podle návrhu několika zahraničních spolupracovníků byly od čísla 34 hlavní články rozšířeny o podrobnější anglický souhrn.

Rozsáhlejší akce 
* 12. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo poblíž Karlovy Vsi na Křivoklátsku ve dnech 21.-24. dubna 2005. Celkem se sešlo více než 50 účastníků. Účast byla mezinárodní, s hosty ze slovanských i neslovanských zemí. Exkurze byly vedeny na následující lokality: Velká a Malá Pleš, údolí Úpořského potoka, skalnatý ostroh se zříceninou hradu Týřova, okolí hájovny Emilovna, údolí Tyterského potoka, rezervace Valachov, údolí Vůznice, PP Vraní skála. V malých skupinkách byly navštíveny ještě Krušná hora, Velíz, Brdatka, Čertova skála aj. Akci zajistila J. Kocourková.

* XVIII. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Podolánkách u Čeladné v Beskydech (22.-25. září) za účasti 26 účastníků. Prozkoumáno bylo třináct lokalit v Radhošťských Beskydech a v Podbeskydské pahorkatině. Celou akci za sekci zajišťoval V. Plášek.

Určovací kursy
* 1.5. uspořádaly Moravské zemské muzeum a Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně určovací kurs mechorostů pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti. Po kursu následovala exkurze při severním okraji Brna (vedl I. Novotný).

Exkurze 
* 9.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologicko-fanerogamologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do údolí Loděnického potoka v Českém Krasu (vedli Z. Soldán, Z. Palice a P. Havlíček).
* 30.4.-1.5. uspořádaly Botanické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s Ústavem lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně bryologický víkend (vedli I. Novotný a S. Kubešová).
* 7.5. zorganizovala východočeská pobočka ČBS lichenologickou exkurzi do přírodního parku Orlice (vedl J. Halda).
* 14.5. vedl v rámci jarních akcí BF JU v Českých Budějovicích J. Kučera bryologickou exkurzi z Vyšného přes rašeliniště Žofinka na Jakuli.
* 20.5. se pod hlavičkou NP Šumava uskutečnila bryologicko-lichenologická exkurze pro veřejnost na Stožeckou skálu (vedl Z. Palice).
* 17.7. vedl pod hlavičkou NP Šumava v lesích mezi Kvildou a Františkovem bryologicko-lichenologickou exkurzi pro veřejnost Z. Palice.
* 30.9. vedli pod hlavičkou NP Šumava exkurzi za mechy a lišejníky suťových polí v Povydří E. Loskotová a O. Peksa.
* 1.10. se pod vedením I. Markové a Š. Slavíkové konala bryologicko-lichenologická exkurze v Národním parku České Švýcarsko do Kyjovského údolí.
* V rámci podzimních exkurzí katedry botaniky BF JU v Českých Budějovicích se konaly následující exkurze:
12.11. Za lišejníky Slepičích hor (vedl J. Šoun)
19.11. Za mechorosty do údolí Vltavy u Č. Krumlova (vedl J. Kučera).
10.12. Za mechy na mrazové sruby na Kleti (vedl J. Košnar).

Prezentace v zahraničí
Členové a spolupracovníci bryologicko-lichenologické sekce ČBS prezentovali přednášky a postery na několika zahraničních konferencích (10.3. na mezinárodní konferenci Diverzita lišajníkov – poznanie, zmeny a trendy vývoja v Bratislavě uspořádané na počest Ivana Pišúta, 18.-23.7. na 17. mezinárodním botanickém kongresu ve Vídni v Rakousku, 16.-19.8. na mezinárodním bryologickém setkání v belgickém Vierves-sur-Viroin, 21.-5.11. na konferenci zaměřená na ekologii a ochranu kryptogam ve švédském Bispgardenu pořádané skandinávským sdružením Bryoplanet). Prohlubují se dobré vztahy sekce s bryologickou sekcí Polské botanické společnosti (již pravidelná účast polských bryologů a lichenologů na našich jarních a podzimních setkáních a účast našeho bryologa na bryo-workshopu v Słowińském národním parku, 6.-10.9.).

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, které jsou umístěné na serveru Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Průběžně doplňujeme informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, nabídka volných míst, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, přehled nové literatury z oboru včetně kontaktních informací, množství odkazů na příbuzné webové stránky). V roce 2005 jsme zaznamenali 2545 přístupů. Počet přístupů se od loňského roku zdvojnásobil (celkem 5560 přístupů od počátku provozu 16.9.2003). Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls.

Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2004

Výbor sekce pracoval převážnou část roku v následujícím složení: předseda Z.Palice, místopředsedové J.Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora) a Š.Bayerová-Slavíková (zároveň pokladník a správce členské základny), a tajemnice sekce B.Buryová-Shaw (zároveň správce webových stránek). Dne 24. září byl přijat nový statut sekce (vyvěšen na www stránkách Sekce), na jehož základě byl výbor rozšířen o dalšího kooptovaného člena V.Pláška (správce členské základny). Zároveň bylo dohodnuto, že ve funkci pokladníka setrvá Š.Bayerová-Slavíková a funkci jediného místopředsedy bude zastávat J. Kučera.

Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků ke dni 13.12. 2004 činil 126, z toho 54 členů ČBS a 72 spolupracovníků. Přibyli 2 noví členové (W. von Brackel, J. Čuba) a 6 spolupracovníků (C. Colacino, D. Hisem, M. Kukwa, J. Malíček, C. Printzen, J. Shaw). 2 lidé ze sekce vystoupili (D. Kollert, M. Pelc).
Členské příspěvky činily pro tento rok 100 Kč a bylo schváleno navýšení 150 Kč na následující rok.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V pozici šéfredaktora zpravodaje Bryonora pokračoval J.Kučera. Obě letošní čísla (33 – 56 stran; 34 – 60 stran ) uprostřed poprvé navíc obsahovala barevnou dvoustránkovou fotografickou přílohu, která se setkala s kladným ohlasem.

Rozsáhlejší akce

 1. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo v rekreačním středisku Račí údolí v Rychlebských horách ve dnech 22.-25. dubna. Celkem se sešlo na 70 účastníků z České republiky, Polska a Slovenska. Exkurze byly vedeny na následující lokality: vápencový lom Kukačka, Šafářova skála, okolí jeskyně Na Pomezí, kaolínový lom u Vidnavy a údolí Stříbrného potoka. Akci zajišťovali M.Zmrhalová a V.Plášek.

XVII. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly na Medvědích boudách v Krkonoších (23.-26. září) za účasti ca. 35 účastníků. Exkurze směřovaly do Labského dolu a Medvědího dolu a hřebenovou část v okolí Vysokého kola. Dne 24.9.2004 byl schválen nový statut sekce (přiložen samostatně). Celou akci zajišťovali J.Kučera a B.Shaw.

Určovací kursy
* 1.5. uspořádaly Moravské zemské muzeum a Mendelova lesnická a zemědělská univerzita pro zájemce z řad studentů i široké veřejnosti určovací kurs mechorostů, který následoval po exkurzi vedené při severním okraji Brna (vedl I.Novotný).

Exkurze
* 3.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK na Černolické skály mezi Řevnicemi a Všenory (vedli Z.Soldán a O.Peksa).
* 15.5. a 29.5. se uskutečnily (licheno-)bryologické exkurze v rámci jarních akcí BF JU v Českých Budějovicích do okolí Kaplic a úpatí Blanského lesa (vedli J.Kučera, J.Šoun a J. a J. Košnaři).
* 5.6. zorganizovala Východočeská pobočka ČBS ve spolupráci se správou KRNAPu lichenologickou exkurzi do Krkonoš na západní a severní svahy Studniční hory (vedl J. Halda).
* 1.8 a 2.10. pod záštitami správ Národních parků Šumava a České Švýcarsko byly uspořádány bryologicko-lichenologické(-mykologické) exkurze pro veřejnost do okolí Stožce a Jetřichovic (vedli Z.Palice, I.Marková, Š. Bayerová-Slavíková a J.Roth)
* 16.10. a 30.10. pořádala BF JU v Českých Budějovicích v rámci podzimních akcí bryologicko-lichenologickou exkurzi na Libín (vedli J. a J. Košnaři a J. Šoun) a bryologickou exkurzi do údolí Zlatého potoka (vedl J.Kučera).

Výstavy
Putovní výstava Tajemný svět lišejníků J.Haldy pokračovala v Muzeu Nejdek (26.2.-30.3.2004)

Ostatní
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS provozuje webové stránky, které jsou umístěné na serveru Jihočeské University v Českých Budějovicích. Zde jsou průběžně doplňovány informace týkající se činnosti sekce (exkurze, přednášky, aktuality, nabídka volných míst, výzvy z řad členů, bryologické a lichenologické akce pořádané v zahraničí, přehled nové literatury z oboru včetně kontaktních informací, množství odkazů na příbuzné webové stránky – zde jsme získali velmi kladné ohlasy ze zahraničí). Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls

Zprávu sestavili J. Kučera, Z. Palice, V. Plášek, B. Shaw a Š. Slavíková.

<< nahoru

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2003

Počínaje tímto rokem začal Výbor sekce pracovat v novém složení: předseda Z.Palice, místopředsedové J.Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora) a Š.Bayerová (zároveň pokladník), tajemnice sekce B.Buryová (zároveň správce webových stránek).

Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků ke dni 10.12. 2003 činí 120, z toho 52 členů ČBS a 68 spolupracovníků. Přibylo 16 nových členů sekce (P.Anděl, V.Dvořáčková, P.Hájková, E.Holá, J.Košnar, M.Pažoutová, T.Berka, I.Matějková, T.Jakšičová, D.Kollert, Z.Musil, Z. Sovík, Š.Tračík, J.Vančurová, L.Vančurová, J.Zelinková). Nikdo nevystoupil. Členské příspěvky činily pro tento rok 100 Kč.

A k t i v i t y

Ediční činnost
Počínaje letošním rokem se šéfredaktorem zpravodaje Bryonora stal J.Kučera. V červnu vyšlo 31. číslo zpravodaje o rozsahu 48 stran, v prosinci pak číslo 32 o rozsahu 40 stran. Z.Soldán a J.Liška editovali jako samostatnou přílohu Bryonory “Index (No 1-30)” obsahující jmenný, tématický a autorský rejstřík do té doby vyšlých čísel Bryonory. Jediným editorem zpravodaje je od 32. čísla ČBS.
Rozsáhlejší akce
* 10. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo v Krásné Lípě ve dnech 24.-27. dubna. Celkem se sešlo na 60 účastníků ze zemí českých, Polska a Německa. Akci zajišťovala L.Voříšková. Exkurze byly vedeny do soutěsek a roklí v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce a navštívena byla rovněž CHKO Lužické hory.
* XVI. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Kameničkách (2.-5. října) za účasti 35 lidí. Exkurze směřovaly především do západní části Žďárských vrchů. Bryologové navštívili přírodní rezervace Stará Řeka, Radostínské rašeliniště, Štíří důl a přírodní památku Ranská jezírka. Lichenologové byli na hadcích a klenové aleji u Ranska, okolí Křižánek (Lisovská skála, Černá skála, Čtyři palice) a blatkovém rašeliništi Dářko. Několika účastníky z řad jak bryologů, tak i lichenologů byla prozkoumána Pohledecká skála. Celou akci měl na starosti Z.Palice.

Určovací kursy
Kurs mikroskopování mechorostů pro východočeskou pobočku ČBS uspořádal dne 15.2. na katedře botaniky Univerzity v Hradci Králové Pavel Hájek. Účast 12 osob.

Exkurze
* 5.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK na vápencové výchozy na Zlíchově a do Chuchelského háje (vedli Š.Bayerová a Z.Soldán)
* 3.5. se jako součást akcí východočeské pobočky ČBS konala lichenologická exkurze v údolí Divoké Orlice (vedl J.Halda)
*17.5. pořádala katedra botaniky JU bryologickou exkurzi do údolí Malše (vedl J.Kučera)
*20.9. uspořádala správa Národního parku České Švýcarsko v okolí Vysoké Lípy bryologicko-lichenologicko-mykologickou exkurzi pro širokou veřejnost (vedli L.Voříšková, Š.Bayerová, Z.Palice a J.Holec)
*1.11. proběhla bryologická exkurze na úpatí Slepičích hor (vedl J.Kučera)
*6.12. se uskutečnila lichenologická exkurze z Horažďovic předměstí do Velkých Hydčic (vedl J.Vondrák)

Výstavy
Putovní výstava Tajemný svět lišejníků J.Haldy pokračuje v Karlových Varech od 15.10.

Ostatní
V rámci webových stránek společnosti byla výrazně rozšířena internetová prezentace sekce. Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls

Zprávu sestavil Z.Palice

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V R. 2002

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. V závěru roku proběhly korespondenční volby nového výboru sekce. Volební komise pracovala ve složení R. Mlezivová, O. Peksa a E. Loskotová. Celkově bylo rozesláno 78 kandidátek. Voleb se zúčastnilo 53 členů sekce, z toho 2 hlasy byly neplatné. Výsledky: Z. Palice 34 hlasů, J. Kučera 33, Š. Bayerová 31, B. Buryová 28, V. Plášek 20, S. Kubešová 17, J. Váňa 15, I. Novotný 8 hlasů. Nový výbor bude v období 2003-2008 pracovat ve složení: Z. Palice, J. Kučera, Š. Bayerová, B. Buryová. Rozdělení funkcí proběhne na první schůzce začátkem nového roku 2003.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.2002 činí 78, z toho 10 ze Slovenské republiky. Přibylo 7 nových členů (K. Kresáňová, E. Loskotová, A. Müller, P. Skuplíková, I. Strnadová, P. Šedivý, J. Vondrák), vystoupili 4 členové (J.Bok, K.Rybníček, Z.Vobořil, V.Žíla) a 1 zemřel (M.Holubář).
Členské příspěvky činily pro tento rok 80 Kč bez ohledu na členství v ČBS.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 29. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 37 stran, v závěru roku ještě vyjde číslo 30. Zároveň je připravován souhrnný rejstřík k číslům 1-30 (jako samostatný svazek).

Rozsáhlejší akce
*9. Jarní setkání se konalo v Hajnici u Chlumu u Třeboně ve dnech 11.-14.4., celkem 37 účastníků včetně 7 kolegů z Polska a 1 z Rakouska, zajišťoval Z.Palice.
*15. Bryologicko-lichenologické dny se konaly ve Velemíně ve dnech 23.-26.9., celkem 5 účastníků, zajišťovali Z.Soldán a I.Marková.

Určovací kurs
Již tradiční určovací kurs mechorostů s exkurzí vedenou do arboreta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se uskutečnil 16. listopadu 2002. Po odborné stránce se o vedení kurzu postaral I. Novotný a po organizační a technické stránce vše na ústavu lesnické botaniky, dendrologie a typologie zabezpečila Z. Gerišová.

Exkurze
*Jarní bryologicko-lichenogicko-geobotanická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do Libčic n. Vlt. a Maslovické rokle se konala 6. dubna, vedli Z. Palice, B. Buryová a P. Špryňar.
*Ve dnech 20.-22.9. 2002 se v obci Skalice u Litoměřic konala bryologicko-lichenologicko-mykologická exkurze severočeské pobočky ČBS. Vedli I. Marková, B. Wagner a J. Roth. Celkem 20 účastníků.
*Dne 15.10.2002 proběhla na Olomoucku bryologická vycházka avizovaná jako “Podzimní vycházka za mechorosty do okolí Grygova”. Vedl Z. Hradílek, zúčastnilo se celkem 15 zájemců, a to převážně z řad studenstva.
*Tradiční týdenní ekologicko výchovná akce “Hurá z lavic do přírody” se konala ve dnech 19.-23.srpna v ekocentru Chaloupky nedaleko obce Kněžice (okres Třebíč). Vedli I. Novotný a S.Kubešová.
*Pro východočeskou pobočku ČBS vedli lichenologickou exkurzi 20.4.J. Halda (Peklo, 10 účastníků) a bryologickou 14.9. P. Hájek (Novohradecké lesy, 4 účastníci).

Zprávu sestavil J. Liška

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V R. 2001

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.2001 činí 80 z toho 7 ze Slovenské republiky. Přibyli 3 noví členové (M.Kubeš, O.Peksa, D.Svoboda), vystoupilo 10 členů (P.Anděl, M.Dědečková, M.Lepší, L.Maděrová, V.Mikitová, D.Nováková, M.Nováková, M.Ott, M.Přikrylová, A.Vězda) a 2 zemřeli (Z.Pilous v závěru r. 2000 a Z.Černohorský). Členské příspěvky činily pro tento rok 80 Kč bez ohledu na členství v ČBS.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 27. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 28 stran, v závěru roku ještě vyjde číslo 28. Zpravodaj nyní vychází s vylepšenou obálkou (kvalitnější papír, tiráž).

Rozsáhlejší akce
* 8. Jarní setkání se konalo v Novém Městě n. Metují ve dnech 20.-22.4., celkem 50 účastníků včetně 4 kolegů z Polska a 1 z Rakouska, zajišťoval J.Halda.
* 14. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Mikulově na jižní Moravě ve dnech 11.-14.10., celkem 37 účastníků všetně 2 kolegů z Polska, zajišťovala S.Kubešová.

Určovací kursy
Základní kurs určování mechorostů se konal 5.-6. 10. na katedře biologie PeF ZČU v Plzni, 25 účastníků, vedl J.Váňa.

Exkurze
* Jarní bryologicko-lichenogicko-geobotanická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK do údolí Sázavy k Žampachu a do Kamenného Újezdce se uskutečnila 31.3. Vedli J. Sádlo, B. Buryová a Z. Palice, 15 účastníků.
* Bryologická exkurze pro studenty Biologické fakulty JU do okolí Třeboně se konala 31.3., vedl J. Kučera.
* Mykologická exkurze pro studenty Biologické fakulty JU zaměřená na makromycety a lišejníky se uskutečnila 26.-28.5. Postupně byly navštíveny lokality: Vyšenské kopce u Českého Krumlova, Stožecká skála a Nové Údolí na Šumavě. Vedli A.Lepšová a J.Liška, celkem se zúčastnilo 6 osob.
* Mykologicko-bryologický kurs pro středoškolské učitele (org. Pedagog. centrem pro ZČ kraj) se konal 5.-7.10. v okolí Konstantinových Lázní, 30 účastníků, bryologické exkurze vedl Z.Soldán.

Výstavy
* Výstava Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem, kterou za asistence J.Haldy uspořádal I. Novotný, se konala ve dnech 1.6.- 15.8. v Rychnově n. Kn. Od 5.9. je otevřena v Opavě (potrvá zřejmě do února).
* Výstava Tajemný svět lišejníků (autoři J.Halda, Z.Palice a J.Liška) se uskutečnila ve dnech 14.6.-5.8. v Soběslavi a 19.9.-28.10. ve Veselí n. L.

Ostatní
V rámci webových stránek společnosti byla zprovozněna internetová prezentace sekce. Zahrnuje vedle aktuálních zpráv a základních informací o činnosti také přehled hlavních uskutečněných akcí, výroční zprávy a obsah posledního čísla zpravodaje Bryonora.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2000

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.2000 činí 94 z toho 9 ze Slovenské republiky. Přibyli 2 noví členové (M.Lepší, L.Maděrová), vystoupilo 5 členů (J.Dvorská, P.Hájková, P.Kocourek, Z.Kyselová, E.Mackovičová, R.Šoltés) a 1 zemřel (M.Vondráček). Členské příspěvky činily pro tento rok 80 Kč bez ohledu na členství v ČBS.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 25. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 32 stran, v prosinci číslo 26. o rozsahu 28 stran.

Rozsáhlejší akce
7. Jarní setkání se konalo Prachaticích ve dnech 13.-16.4., celkem více než 50 účastníků včetně 4 kolegů z Polska a 2 ze SRN, zajišťoval Z.Palice. Exkurze zahrnuly Šumavu i Předšumaví (Libín, údolí Blanice, prales Černý les, Stožec, Vltavský luh, Opolenec).
13. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Přebuzi v Krušných horách. ve dnech 3.-6.10., celkem 20 účastníků, zajišťoval P.Uhlík.

Určovací kursy
* Určovací kurs evropských zástupců rodu Dicranum se konal dne 18.3. na PřF UK v Praze. Vedla H.Franklová, zúčastnilo se 8 osob.
* Kurs určování mechorostů pro začátečníky se konal 14.4. na katedře biologie Pedagogické fakulty MU v Brně. Vedla S.Kubešová, zúčastnilo se 12 osob.
* Kurs určování mechorostů pro začátečníky se konal 20.5. na katedře lesnické botaniky Mendelovy zemědělské a lesnické university. Vedli I.Novotný, S.Kubešová a Z.Gerišová, celkem 7 účastníků. Součástí byla půldenní exkurze do okolí Soběšic.

Exkurze
* Bryologicko lichenologická exkurze pro studenty PřF UK do Českého krasu (Srbsko, Bubovické vodopády, Doutnáč) se uskutečnila 1.4. Vedli B.Buryová, L.Voříšková a Z.Palice, zúčastnilo se 17 osob.
* Bryologická exkurze pro Pedagogické centrum v Plzni se uskutečnila 14.10. do okolí Nečtin. Vedla B.Buryová, zúčastnilo se 15 osob.
* Bryologicko-lichenologická exkurze pro učitele základních a středních škol do okolí Prachatic se konala 10.11. Vedl Z.Palice, účast 15 osob.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1999

Výbor sekce pracoval v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, jednatel Z.Soldán; funkci pokladní zastávala H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.1998 činí 88, z toho 11 ze Slovenské republiky. Přibylo 7 nových členů (I.Hladíková, E.Mackovičová, V.Mikitová, M.Nováková, M.Pelc, M.Přikrylová, D.Stříteská). Vystoupilo 5 členů (J.Franta, E.Holotová, A.Knoll, J.Palmeová, L.Rektoris) a 1 zemřel (V.Pospíšil – první předseda sekce). Členské příspěvky činily pro tento rok 60 Kč, pro členy ČBS 40 Kč.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 23. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 24 stran, během prosince ještě vyjde číslo 24. Od 23. čísla jsme změnili rozmnožovací techniku – od xeroxu jsme přesli na tiskárnu (zpravodaj má nyní tužší obálku a je oříznutý).

Rozsáhlejší akce
* 6. Jarní setkání se konalo Praze v Dalejském údolí ve dnech 15.-18.4., celkem 20 účastníků, zajišťoval J.Liška. Exkurze se konaly též do CHKO Český kras a na Hřebeny.
* 12. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Nýdku ve Slezských Beskydech. (30.9.-3.10.), celkem 24 účastníků, zajišťoval V.Plášek.

Exkurze
* 10.-11.4. exkurze v CHKO Kokořínsko (Vrbodol – Kanina); celkem 13 účastníků, vedli B.Buryová a Z.Palice.
* 24.4. exkurze pro studenty BF JU do údolí Vltavy pod Zlatou Korunou (Chlumec – Třísov); celkem 8 účastníků, vedl J.Liška.
* 5.-7.7. bryologické exkurze v rámci floristického kursu v Novém Jičíně; celkem 30 účastníků pod vedením Z.Hradílka.
* 9.10. bryologická exkurze pro učitele do okolí obce Nečtiny na Plzeňsku; ca 20 účastníků, vedl Z.Soldán.

Další akce
* 23.4. proběhla na Biologické fakultě JU přednáška J.Lišky “Lichenizace jako úspěšná životní strategie”, která byla doplněna určováním přineseného materiálu. Výstava “Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem” (autoři I.Novotný a M.Zdražílková) se po premiéře v r.1997 v Moravském zemském muzeu v Brně, dále v muzeích v Třebíči a Šumperku zastavila 8.6.-8.8. v muzeu v Litoměřicích.
* V Slovenském národním muzeu v Bratislavě se ve dnech 22.7.-17.10. uskutečnila výstava “Lišajníky – ohrozené partnerstvo” (komisařka výstavy E.Lisická). Expozice mj. zahrnovala kolekci barevných fotografií lišejníků na velkém formátu autorů J.Haldy a H.Wójciak (Polsko).

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1998

V lednu proběhly korespondenčním způsobem volby nového výboru sekce. Od 77 členů sekce bylo zasláno 44 platných hlasů, což představovalo 57% volební účast. Ze 12 kandidátů byl zvolen výbor v následujícím složení: předseda J.Liška, místopředseda E.Lisická, jednatel Z.Soldán; funkci pokladní nadále zastává H.Franklová. Aktivity probíhaly v tradičním schématu akcí, které se již staly stálou náplní činnosti sekce.

Členství
Celkový počet členů ke dni 1.12.1998 činí 85, z toho 12 ze Slovenské republiky. Přibylo 9 nových členové (H.Houzarová, P.Kocourek, M.Kolářík, E.Kolovratníková, J.Novosadová, V.Melichar, K.Vincenecová, L.Voříšková, J.Wenzl). Členské příspěvky činily pro tento rok 50 Kč, pro členy ČBS 30 Kč.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 21. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 28 stran, během prosince ještě vyjde číslo 22.

Rozsáhlejší akce
* 5. Jarní setkání se konalo na Valašsku v Huslenkách ve dnech 23.-26.4., celkem 20 účastníků, zajišťoval M.Dančák.
* 11. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v Březníku poblíž Náměště n. Osl. (4.-8.10), celkem 33 účastníků, zajišťoval B.Gruna.

Exkurze
* 28.3. exkurze do údolí Zahořanského potoka (společně s katedrou botaniky PřF UK); celkem 13 účastníků, vedli B.Buryová a Z.Palice.
* 5.-6.7. a 3.-4.10. vedení bryologicko-lichenologických exkurzí v rámci botanických exkurzí pořádaných pro západočeské středoškolské profesory. Vždy účast 20-30 lidí.

Kursy
Kurs určování rašeliníků proběhl ve dnech 3.-4. října na Pedagogické fakultě ZU v Plzni pod vedením J.Váni. Počet účastníků: 13.

Další akce
Výstava “Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem” (autoři I.Novotný a M.Zdražílková) se po premiéře 23.9.-22.11.1997 v Moravském zemském muzeu v Brně vydala v r. 1998 na pouť po republice. Postupně byla instalována v muzeích v Třebíči, Šumperku, dále plánovány Litoměřice.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1997

Bryologicko-lichenologická sekce se dožila deseti let (založena byla 29.2.1988, v prvním roce měla 32 členů). Řada aktivit se již stala tradiční náplní její činnosti (např. setkání bryologicko-lichenologické dny a vydávání zpravodaje Bryonora), další aktivity vznikají a celkově lze říci, že mládě rychle dozrává. Sekce navázala a udržuje kontakty s podobnými společnostmi v zahraničí.

Členství:
Celkový počet členů ke dni 1.12.1997 činí 77, z toho 10 ze Slovenské republiky. Přibyli noví členové (E.Holotová, K.Janovicová, J.Koka, Ľ.Kováčik, M.Svrček, P.Uhlík), vystoupili 4 členové (J.Franta, M.Jeník, R.Martynková, B.Miovská).
Členské příspěvky činily pro tento rok 50 Kč, pro členy ČBS 30 Kč.

Volby
V tomto roce končí funkční období stávajícího výboru sekce ve složení J.Liška (předseda), J.Váňa (místopředseda) a Z.Soldán (sekretář). Koncem roku budou vypsány volby, které proběhnou korespondenčním způsobem během ledna (dle jednacího řádu sekce).

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 19. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 28 stran, během prosince ještě vyjde číslo 20.

Rozsáhlejší akce
* 4. Jarní setkání se konalo ve Slavkovském lese (24.-27.4., Pístov), celkem 36 účastníků, zajišťovala B.Buryová.
* 10. Bryologicko-lichenologické dny se konaly v moravské i slovenské části Bílých Karpat (6.-9.10, Strání), celkem 43 účastníků (včetně 11 ze Slovenska a 1 z Německa), zajišťoval M.Hájek.

Exkurze
* 12.4. exkurze do pražské Divoké Šárky; 15 účastníků, vedli Z.Soldán, J.Liška a Z.Palice.
* 16.5. exkurze do okolí Louňovic (sutě na svazích hory Luč, údolí Vltavy) pro studenty BF JU, 13 účastníků, vedli J.Liška a A.Lepšová

Kursy
28.8. krátký kurs lichenologie pro učitele, pořádala PF UJEP Ústí n.L., 5 účastníků, vedl J.Liška

Další akce
* Výstava “Tajemný svět lišejníků” (autor J.Halda) začala putovat po republice. Z původního místa (Deštné v Orl. H.) byla v období 18.6.-14.9. instalována v Okr. muzeu v Litoměřicích a 11.10.-23.11. v Okr. vlastivědném muzeu v Šumperku. K výstavě byl rovněž vydán dvacetistránkový katalog přibližující biologii lišejníků a pohledy s fotografiemi lišejníků (autorem je rovněž J.Halda).

* Výstava “Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem” 23.9.-22.11.1997. Mramorové sály, Biskupský dvůr, Moravské zemské muzeum (autoři I.Novotný a M.Zdražílková).

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1996

Členství
Členské příspěvky zůstaly ve stejné výši jako loňský rok: 40,- Kč, pro členy ČBS 20,- Kč. Pro následující rok bylo na členské schůzi odhlasováno zvýšení o 10 Kč. Zvýhodněním hodláme i nadále stimulovat členství v mateřské organizaci.

Členská základna
Celkový počet členů ke dni 22.11.1996 činí 75, z toho 7 ze Slovenské republiky. Přibylo 7 nových členů (M.Dančák, M.Hájek, K.Merunková, M.Ott, R.Pohlová, M.Suková, M.Světlíková), vystoupili 2 (M.Motejl a P.Šimek nezaplatili členské příspěvky).

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 17. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 20 stran, během prosince ještě vyjde číslo 18. O zpravodaj Bryonora projevují zájem další domácí instituce pro knihovnu, v zahraničí jednotlivci i instituce. Proto se rozšiřuje výměna.

Rozsáhlejší akce
* 3. Jarní setkání v Orlických horách (18.-21.4., Uhřínov), celkem 25 účastníků (mj. 3 z Rakouska a 2 ze Slovenska), zajišťoval J.Halda.
* 9. Bryologicko-lichenologické dny (14.-17.10, Pávov u Jihlavy), celkem 30 účastníků, zajišťoval I.Novotný.

Určovací kursy
Akce z konce r. 1995, která nebyla zahrnuta do loňské zprávy: Určovací praktikum mechorostů pro začátečníky (9.12.1995, PřF MU Brno) – 11 účastníků, vedla S.Kubešová.

Tématické určovací kursy
* Určovací praktikum č. Ditrichaceae (3.2., Brno) – 7 účastníků, vedl I.Novotný.
* Určovací kurs r. Scapania (23.3., Olomouc) – 15 účastníků, vedl J.Duda, zajišťoval Z.Hradílek.
* Určovací praktikum r. Didymodon (2.11., České Budějovice) – 6 účastníků vedl J.Kučera.

Další akce
* Seminář Lišejníky a mechorosty v přírodě (20.-21.9., Chaloupky), celkem 15 účastníků, zajišťovali J.Horáková, I.Novotný a S.Kubešová.
* Exkurze 13.4. exkurze do pražského okolí Radotína: Lochkov, Slavičí údolí, Černá rokle, Kosoř; 20 účastníků, vedli Z.Soldán a Z.Palice.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1995

Členství
Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši jako loňský rok: 40,- Kč, pro členy ČBS 20,- Kč. Zvýhodněním hodláme i nadále stimulovat členství v mateřské organizaci.

Členská základna
Celkový počet členů ke dni 22.11.1995 je 70, z toho 7 ze Slovenské republiky. Přibylo 8 nových členů (H.Balášová, J.Bok, P.Burianová, J.Dvorská, J.Franta, M.Motejl, D.Nováková, Z.Vobořil).

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 15. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 24 stran, během prosince ještě vyjde další rozsáhlejší číslo. O zpravodaj Bryonora projevují zájem další domácí instituce pro knihovnu, v zahraničí jednotlivci i instituce. Proto se rozšiřuje výměna.

Rozsáhlejší akce
*Jarní setkání v Hostýnských vrších (11.-14.5., Rajnochovice), pro 16 účastníků (opět hlavně studenti) zajišťoval Z.Hradílek.
* 8. Bryologicko-lichenologické dny (25.-28.9., Hor. Vysoká v Čes. středohoří), organizovala L.Němcová. Zúčastnilo se 23 osob včetně jednoho zahraničího hosta.
* Kryptogamologický víkend III. (21.-23.4., Velemín v Čes. středohoří) pro studenty BF JU a PřF UK, celkem 27 účastníků, zajišťovali J.Liška a Z.Soldán.

Určovací kursy
* Minikurs určování lišejníků (březen, BÚ SAV a SNM Bratislava) – 4 účastníci, vedl I.Pišút a kol.
* Tématické určovací kursy Praktikum určování zástupců r. Fissidens (18.2., PřF MU Brno) – 13 účastníků, vedl Z.Hradílek.

Exkurze
* 8.4. exkurze do pražského okolí: pr. břeh Vltavy pod bohnickými skalami a Drahanská rokle; 25 účastníků převážně z řad studentů, zajišťovali J.Liška a Z.Soldán.
* 20.5. bryologická exkurze do okolí Mor. Krumlova; 4 účastníci, vedl I.Novotný.
* 7.11. exkurze na Třebíčsko: rezervace Dukovanský mlým; 6 účastníků, vedl I.Novotný.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 1994

Členství
Členové sekce na svém zasedání během bryologicko-lichenologických dnů schválili návrh výboru na rozlišení členských příspěvků na r. 1995. Pro následující rok zůstává výše členských příspěvků 40,- Kč (jako letos), pro členy ČBS 20,- Kč. Zvýhodněním hodláme podpořit členství v mateřské organizaci.

Členská základna
Celkový počet členů ke dni 22.11.1994 je 62, z toho 7 ze Slovenské republiky. Nových členů přibylo 9 (Š.Bayerová, K.Gábová, M.Hanušová, A.Knoll, S.Kubešová, R.Martynková, B.Miovská, V.Plášek, J.Troneček), 1 člen vystoupil (A.Hanzalová). Celkově je letošní přírůstek i úbytek stejný jako loni.

A k t i v i t y

Ediční činnost
V červnu vyšlo 13. číslo zpravodaje Bryonora o rozsahu 40 stran, během prosince vyšlo další číslo. O zpravodaj Bryonora projevují zájem i domácí instituce pro knihovnu, v zahraničí jednotlivci i instituce. Proto se rozšiřuje výměna.

Rozsáhlejší akce
* Bryologicko-lichenologické dny (20.-23.9., Loučná n. Desnou). V pořadí již 7. setkání organizovala M. Zmrhalová. Zúčastnilo se 25 osob včetně jednoho zahraničího hosta.
* Jarní setkání v Podyjí (13.-15.5., Popice a Vranov n. Dyjí), pro 21 účastníků (opět hlavně studenti) zajišťoval B. Gruna, J.Liška a Z.Soldán.
* Kryptogamo logický víkend II. (15.-17.4., Vyšný u Č. Krumlova), převážně pro studenty BF JU a PřF UK (24 účastníků) zajišťovali J.Liška a Z.Soldán.

Určovací kursy
* Praktikum určování mechorostů III. (12.11., PřF MU Brno) – 6 účastníků. Zajišťovali I.Novotný a M.Dědečková.
* Praktikum určování mechorostů pro pokročilejší (3.12., PřF MU Brno) – 9 účastníků. Zajišťovali I.Novotný a M.Dědečková.

Tématické určovací kursy
* Kurs učování dutohlávek (19.3., PřF UK Praha) – 16 účastníků. Zajišťoval I.Pišút.
* Exkurze Zvolská homole a Károvské údolí (23.4.), pro 17 zájemců převážně z řad studentů zajišťovali J.Liška a Z.Soldán.

ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE ZA ROK 1993 

Volby
Sekce přešla pod Českou botanickou společnost, nástupnickou organizaci ČSBS. Poprvé se uskutečnily volby nového výboru sekce korespondenčním způsobem. Byla to zcela nová zkušenost, a proto byla doprovázena některými organizačními nedostatky, které bude nutno řešit jednacím řádem. 
Výsledky voleb: 
J.Liška (28 hlasů) – předseda, A.Lackovičová (20) a J.Váňa (18) – místopředsedové, Z.Soldán (26) – sekretář. Voleb se zúčastnilo 31 členů, což není úplně málo, ale mohlo by být více.

Členská základna 
Celkový počet členů v r. 1993 je 54, z toho 7 ze Slovenské republiky (všichni zůstali !). Nových členů přibylo 9 (B.Buryová, J.Halda, J.Kučera, J.Lepš, P.Nevečeřal, Z.Palice, L.Rektoris, P.Šimek a R.Vrátná), odpadl 1 člen (E.Balátová).

A k t i v i t y 

Ediční činnost : V lednu byla dokončena distribuce zpravodaje Bryonora č. 10. V červnu vyšlo a bylo distribuováno č. 11 (35 str.); i nadále vychází pravidelně nová česká a slovenská bibliografie (střídavě bryologická a lichenologická). V prosinci vyjde Bryonora č. 12.

Rozsáhlejší akce 
* Exkurze Brit. lichenol. společnosti na Slovensko (28.VI. – 6.VII., Malé Karpaty, Tríbeč, Slovenské rudohorie, Vysoké Tatry). Počet účastníků 17 (např. P.W.James, O.W.Purvis, J.Poelt etc.). Zajišťovali A.Lackovičová a I.Pišút.
* Bryologicko-lichenologické dny (21. – 24.IX., Tatranská Lomnica). V pořadí již 6. setkání organizovali R.Šoltés a Z.Kyselová. Zúčastnilo se celkem 23 osob, z toho 5 ze zahraničí.

Určovací kursy pro začátečníky: 
* V Brně pokračoval nový cyklus praktik určování mechorostů zahájený na konci loňského roku kursem pro začátečníky a pro mírně pokročilé, na než pak navazovala exkurze (zajišťoval I.Novotný a M.Dědečková).
* V Olomouci se konalo bryologické praktikum pod vedením V.Pospíšila, Z.Hradílka a M.Zmrhalové. Tématické určovací kursy Kurs určování rašeliníků, (27.3., PřF UK Praha) – 17 účastníků. Zajišťoval J.Váňa.

Exkurze: 
– Kryptogamologický víkend (3.- 4.IV., Lužnice n.L.), pro 16 studentů BF JU zajišťovali J.Liška a Z.Soldán.
– Hřebeny (24.IV., Řevnice), pro 38 (!) studentů PřF UK vedli J.Váňa, Z.Soldán a J.Liška.
– Floristický kurs (8. – 9.VII., Mělník), 2 celodenní exkurze vedli L.Pujmanová a J.Liška.
– “Dny plné lišejníků” (27. – 28.IV., České Budějovice), pro studenty BF JU vedl J.Liška.