27/2001Frahm J.-P.Klíč k určování středoevropských druhů komplexu Bryum capillare1–2
An identification key to the Bryum capillare complex in Central Europe
Abstract: Translation of the abstract and key from the paper published in Limprichtia 17: 21-28, 2001.
Lackovičová A., Lisická E., Lisický M. J. & Guttová A.Príspevok k celoeurópskej ochrane lišajníkov2–9
Contribution to conservation of lichens throughout Europe
Abstract: Kandidátske štáty na vstup do EU dostali možnosť podať návrhy dodatkov k Smernici o vtákoch (“Birds Directive”) a Smernici o biotopoch (“Habitats Directive”) v rámci projektu NATURA 2000. Slovensko bolo jediným štátom, ktorý navrhol rozšírit tieto smernice aj o lišajníky. Vybralo sa 7 druhov, ktoré zároveň reprezentovali rôzne typy ohrozených biotopov: Belonia herculina, Cladonia magyarica, Gyalecta ulmi, Lecanora chalcophila, Lobaria pulmonaria, Ramalina fraxinea a Solenoposora carpatica (podávame stručnú charakteristiku s informáciami o rozšírení na Slovensku). Žial, Európska komisia pre životné prostredie v Bruseli nepodporila prijatie dalších skupín organizmov do smerníc, a preto nami predkladané návrhy neakceptovala. Z tejto skúsenosti vyplýva, že na to, aby sa lišajníky dostali medzi chránené organizmy v rámci celej Európy je potrebné v budúcnosti vyvinúť väčší tlak zo strany širokej lichenologickej obce.
Guttová A. & Peniašteková M.Zbierky Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied, Bratislava9–13
Collections deposited in the Institute of botany, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
Abstract: Príspevok podáva prvé detailnejšie informácie o zbierke stielkatých rastlín uloženej v Botanickom ústave SAV, Bratislava (SAV). V porovnaní s herbárom cievnatých rastlín (obsahuje ca 105 000 položiek), je pomerne nová a celkovo obsahuje ca 23 500 položiek. Zahŕňa lichenizované huby (ca 12 800), nelichenizované huby (mikroskopické ca 4500 a makroskopické ca 4000 položiek) a machorasty (ca 2 200 položiek).
AnonymousZajímavé nálezy13–13
Interesting floristic findings
AnonymousZprávy ze sekce13–15
News from the Section
AnonymousRůzné15–15
Miscellanea
Novotný I.Recenze [Grims F.: Die Laubmoose Österreichs, Catalogus Florae Austriae, II. Teil, Bryophyten (Moose), Heft 1, Musci (Laubmoose). Wien 1999 (Biosystematics and Ecology Series No. 15)]15–16
Review [Grims F.: Die Laubmoose Österreichs, Catalogus Florae Austriae, II. Teil, Bryophyten (Moose), Heft 1, Musci (Laubmoose). Wien 1999 (Biosystematics and Ecology Series No. 15)]
Kučera J.Recenze [Schumacker R. & Váňa J.: Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia (distribution and status)]16–17
Review [Schumacker R. & Vána J.: Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia (distribution and status)]
Soldán Z. & Kubinská A. (eds.)Česká a slovenská bryologická bibliografie XIII.17–23
Czech and Slovak bryological bibliography XIII.
Palice Z. (ed.)Nová lichenologická literatura X.23–28
New lichenological literature X.